Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 54 SBT địa 12

  Giải câu 1 trang 54 sách bài tập Địa lí 12, Hoàn thành bảng sau:

 • pic

  Câu 2 trang 54 SBT địa 12

  Giải câu 2 trang 54 sách bài tập Địa lí 12, Để thể hiện cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của nước ta trong hai năm trên, biểu đồ thích hợp nhất là

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 4 trang 55 SBT địa 12

  Giải câu 4 trang 55 sách bài tập Địa lí 12, Nhận xét nào dưới đây không đúng?

 • pic

  Câu 3 trang 55 SBT địa 12

  Giải câu 3 trang 55 sách bài tập Địa lí 12, Cơ cấu GDP phân theo ngành kinh tế của nước ta giai đoạn 2010-2014 đang chuyển dịch theo hướng:

 • pic

  Câu 5 trang 55 SBT địa 12

  Giải câu 5 trang 55 sách bài tập Địa lí 12, a. Tính tỉ trọng của từng ngành trong tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản và điền vào bảng sau:

 • pic

  Câu 6 trang 56 SBT địa 12

  Giải câu 6 trang 56 sách bài tập Địa lí 12, Cho bảng số liệu sau:

 • pic

  Câu 7 trang 57 SBT địa 12

  Giải câu 7 trang 57 sách bài tập Địa lí 12, Xu hướng chuyển dịch trong nội bộ ngành nông nghiệp của nước ta là:

 • pic

  Câu 8 trang 57 SBT địa 12

  Giải câu 8 trang 57 sách bài tập Địa lí 12, Ý nào dưới đây đúng khi nói về sự chuyển dịch trong nội bộ ngành ở khu vực II (công nghiệp-xây dựng)?

 • pic

  Câu 9 trang 57 SBT địa 12

  Giải câu 9 trang 57 sách bài tập Địa lí 12, Thành phần kinh tế Nhà nước có vai trò chủ đạo trong nền kinh tế nước ta hiện nay là do

 • pic

  Câu 10 trang 58 SBT địa 12

  Giải câu 10 trang 58 sách bài tập Địa lí 12, Trong quá trình chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế, vùng phát triển công nghiệp mạnh nhất, chiếm giá trị sản xuất công nghiệp cao nhất nước ta là

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 11 trang 59 SBT địa 12

  Giải câu 11 trang 59 sách bài tập Địa lí 12, Điền các nội dung thích hợp vào bảng sau để thể hiện được sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của nước ta.

 • pic

  Câu 12 trang 59 SBT địa 12

  Giải câu 12 trang 59 sách bài tập Địa lí 12, Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, các trung tâm kinh tế ở nước ta xếp theo thứ tự giảm dần về quy mô (2007) là:

 • pic

  Câu 13 trang 59 SBT địa 12

  Giải câu 13 trang 59 sách bài tập Địa lí 12, Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, những vùng nào ở nước ta không có khu kinh tế cửa khẩu (2007)?

 • pic

  Câu 14 trang 59 SBT địa 12

  Giải câu 14 trang 59 sách bài tập Địa lí 12, Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, khu kinh tế ven biển duy nhất ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (2007) là

Gửi bài