Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 40 SBT địa 12

  Giải câu 1 trang 40 sách bài tập Địa lí 12, Điền vào chỗ trống những nội dung thích hợp, để thể hiện đặc điểm dân số và phân bố dân cư ở nước ta và ảnh hưởng của dân số đến phát triển kinh tế-xã hội và môi trường.

 • pic

  Câu 2 trang 41 SBT địa 12

  Giải câu 2 trang 41 sách bài tập Địa lí 12, Ý nào sau đây biểu hiện rõ nhất nước ta là nước đông dân?

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 41 SBT địa 12

  Giải câu 3 trang 41 sách bài tập Địa lí 12, Thời gian qua, mức gia tăng dân số ở nước ta giảm chủ yếu là do

 • pic

  Câu 4 trang 41 SBT địa 12

  Giải câu 4 trang 41 sách bài tập Địa lí 12, Cho bảng số liệu sau:

 • pic

  Câu 5 trang 42 SBT địa 12

  Giải câu 5 trang 42 sách bài tập Địa lí 12, Biểu đồ trên thể hiện được nội dung nào sau đây?

 • pic

  Câu 6 trang 42 SBT địa 12

  Giải câu 6 trang 42 sách bài tập Địa lí 12, Mật độ dân số của vùng Đồng bằng sông Hồng so với vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên lần lượt gấp bao nhiêu lần?

 • pic

  Câu 7 trang 43 SBT địa 12

  Giải câu 7 trang 43 sách bài tập Địa lí 12, Nhận xét nào sau đây là đúng?

 • pic

  Câu 8 trang 43 SBT địa 12

  Giải câu 8 trang 43 sách bài tập Địa lí 12, Phân bố dân cư chưa hợp lí ảnh hưởng lớn đến

 • pic

  Câu 9 trang 43 SBT địa 12

  Giải câu 9 trang 43 sách bài tập Địa lí 12, Giải thích tại sao dân cư nước ta lại phân bố tập trung chủ yếu ở khu vực đồng bằng và thưa thớt ở khu vực miền núi.

 • pic

  Câu 10 trang 43 SBT địa 12

  Giải câu 10 trang 43 sách bài tập Địa lí 12, Vì sao nước ta phải phân bố lại dân cư cho hợp lí? Nêu một số phương pháp và biện pháp đã thực hiện thời gian qua?

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 11 trang 44 SBT địa 12

  Giải câu 11 trang 44 sách bài tập Địa lí 12, Cho bảng số liệu sau:

 • pic

  Câu 1 trang 45 SBT địa 12

  Giải câu 1 trang 45 sách bài tập Địa lí 12, Hoàn thành sơ đồ thể hiện đặc điểm nguồn lao động ở nước ta.

 • pic

  Câu 2 trang 45 SBT địa 12

  Giải câu 2 trang 45 sách bài tập Địa lí 12, Nhận định nào dưới đây không đúng với đặc điểm lao động nước ta?

 • pic

  Câu 3 trang 45 SBT địa 12

  Giải câu 3 trang 45 sách bài tập Địa lí 12, Nhận xét nào sau đây là đúng khi nói về trình độ của người lao động nước ta.

 • pic

  Câu 4 trang 46 SBT địa 12

  Giải câu 4 trang 46 sách bài tập Địa lí 12, Trong các biện pháp dưới đây, biện pháp nào là cấp bách để nâng cao chất lượng nguồn lao động của nước ta hiện nay?

 • pic

  Câu 5 trang 46 SBT địa 12

  Giải câu 5 trang 46 sách bài tập Địa lí 12, Nếu lấy bán kính đường tròn thể hiện quy mô lao động

 • pic

  Câu 6 trang 46 SBT địa 12

  Giải câu 6 trang 46 sách bài tập Địa lí 12, Nhận xét về sự chuyển dịch cơ cấu lao động phân theo khu vực kinh tế của nước ta trong hai năm trên và giải thích.

 • pic

  Câu 8 trang 47 SBT địa 12

  Giải câu 8 trang 47 sách bài tập Địa lí 12, Nguyên nhân chủ yếu khiến tỉ lệ thiếu việc làm ở nông thôn nước ta còn cao là

 • pic

  Câu 9 trang 47 SBT địa 12

  Giải câu 9 trang 47 sách bài tập Địa lí 12, Biện pháp chủ yếu để giảm bớt tỉ lệ thiếu việc làm ở khu vực nông thôn nước ta là

 • pic

  Câu 10 trang 47 SBT địa 12

  Giải câu 10 trang 47 sách bài tập Địa lí 12, Biện pháp chủ yếu để giảm bớt tỉ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị nước ta là

Gửi bài