Quảng cáo
 • Đề thi giữa kì 1 - Đề số 1

  Cho các phát biểu sau: (1) Phản ứng thuận nghịch là phản ứng xảy ra theo 2 chiều ngược nhau. (2) Phản ứng bất thuận nghịch là phản ứng xảy ra theo 1 chiều xác định

  Xem chi tiết
 • Đề thi giữa kì 1 - Đề số 2

  Một phản ứng thuận nghịch đạt đến trạng thái cân bằng khi A. tốc độ của phản ứng thuận bằng tốc độ của phản ứng nghịch. B. nồng độ của các chất tham gia phản ứng bằng nồng độ của các chất sản phẩm.

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
  decumar
  Quảng cáo
 • Đề thi giữa kì 1 - Đề số 3

  Với một phản ứng thuận nghịch bất kì tại trạng thái cân bằng, phát biểu nào sau đây là sai? A. Tốc độ của phản ứng thuận bằng tốc độ của phản ứng nghịch B. Nồng độ của tất cả các chất trong hỗn hợp phản ứng là không đổi

  Xem chi tiết
 • Đề thi giữa kì 1 - Đề số 4

  Sự chuyển dịch cân bằng là A. phản ứng trực tiếp theo chiều nghịch. B. phản ứng trực tiếp theo chiều thuận. C. chuyển từ trạng thái cân bằng này sang trạng thái cân bằng khác.

  Xem chi tiết
 • Đề thi giữa kì 1 - Đề số 5

  Điều nào sau đây là đúng khi nói về nồng độ của các sản phẩm, đối với một phản ứng hóa học đã ở trạng thái cân bằng, giả sử không có sự phá vỡ trạng thái cân bằng? A. Nồng độ của các sản phẩm sẽ không thay đổi vì không còn chất phản ứng B. Nồng độ của sản phẩm sẽ không thay đổi vì chất tham gia phản ứng đã hết C. Nồng độ của các sản phẩm sẽ không thay đổi vì tốc độ phản ứng thuận và nghịch bằng nhau

  Xem chi tiết
 • Đề thi giữa kì 1 - Đề số 6

  Đồ thị dưới đây biểu diễn sự thay đổi tốc độ phản ứng thuận và phản ứng nghịch theo thời gian của phản ứng: A(g) ⇌ B(g). Đường nào dưới đây biểu diễn sự thay đổi tốc độ phản ứng thuận và phản ứng nghịch?

  Xem chi tiết
 • Đề thi giữa kì 1 - Đề số 7

  Trong quá trình tổng hợp ammonia, ở trạng thái cân bằng

  Xem chi tiết
 • Tổng hợp 7 đề thi giữa kì 1 Hóa 11 Chân trời sáng tạo

  Câu 1: Cho các phát biểu sau: (1) Phản ứng thuận nghịch là phản ứng xảy ra theo 2 chiều ngược nhau. (2) Phản ứng bất thuận nghịch là phản ứng xảy ra theo 1 chiều xác định

  Xem chi tiết