Đề thi thử vào 10 môn Lịch sử - Đề số 1 có lời giải chi tiết

Làm bài

Quảng cáo

Câu hỏi 1 :

Năm 1957, việc Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo có ý nghĩa gì?

 • A Mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người.
 • B Đưa Liên Xô thành nước khởi đầu cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật.
 • C Chứng tỏ tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa.
 • D Chứng tỏ nền khoa học - kĩ thuật Liên Xô phát triển hơn Mĩ.

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Xem lại nội dung thành tựu của Liên Xô

Lời giải chi tiết:

Việc Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo có ý nghĩa Mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 2 :

: Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, nước nào ở khu vực Đông Nam Á không phải là thuộc địa của các nước thực dân phương Tây?

 • A Miến Điện.
 • B Phi-lip-pin.
 • C Thái Lan.
 • D Mã Lai.

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Xem lại hoàn cảnh của các nước Đông Nam Á trước Chiến tranh thế giới thứ hai.

Lời giải chi tiết:

Thái Lan là nước duy nhất trong khu vực Đông Nam Á không bị biến thành thuộc địa

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 3 :

Đầu năm 1930, tại Cửu Long (Hương Cảng, Trung Quốc) đã diễn ra sự kiện nào?

 • A Đại hội lần thứ nhất của Đảng.
 • B Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản thành một đảng duy nhất.
 • C Thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.
 • D Đại hội lần thứ nhất của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Xem lại nội dung hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Lời giải chi tiết:

Việc Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo có ý nghĩa Mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 4 :

Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, giai cấp tư sản Việt Nam phân hóa thành

 • A tư sản và tiểu tư sản.
 • B tư sản dân tộc và tiểu tư sản.
 • C tư sản mại bản và tiểu tư sản.
 • D tư sản dân tộc và tư sản mại bản.

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Xem lại nội dung xã hội Việt Nam phân hóa

Lời giải chi tiết:

Giai cấp tư sản ở Việt Nam bị phân hóa thành hai bộ phận là giai cấp tư sản dân tộc và giai cấp tư sản mại bản.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 5 :

Chiến dịch quân sự nào của ta trong kháng chiến chống Pháp đã làm thất bại hoàn toàn âm mưa Đánh nhanh thắng nhanh” của thực dân Pháp?

 • A Chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947.
 • B Cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953 - 1954.
 • C Chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950.
 • D Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954.

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Xem lại nội dung của chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947.

Lời giải chi tiết:

Chiến dịch Việt Bắc thu đông năm 1947 đã làm thất bại âm mưu đánh nhanh thắng nhanh của thực dân Pháp.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 6 :

Tham dự Hội nghị I-an-ta (2/1945) bao gồm nguyên thủy của các cường quốc nào?

 • A Tất cả các nước thắng trận trong chiến tranh thế giới thứ hai.
 • B Liên Xô, Anh, Mĩ.
 • C Liên Xô, Pháp, Mĩ.
 • D Tất cả các nước thắng và bại trận trong chiến tranh thế giới thứ hai.

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Xem lại nội dung của hội nghị Ianta

Lời giải chi tiết:

Hội nghị Ianta bao gồm nguyên thủ của 3 cường quốc Liên Xô, Anh và Mĩ

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 7 :

Bộ Chính trị Trung ương Đảng đề ra phương hướng chiến lược Đông - Xuân 1953 là

 • A tấn công địch ở rừng núi, nơi ta có lợi thế thực hiện cách đánh du kích.
 • B tấn công vào các đô thị lớn, trung tâm đầu não chính trị, kinh tế của Pháp.
 • C tấn công địch ở Trung du và đồng bằng Bắc Bộ.
 • D tấn công vào những hướng quan trọng về chiến lược mà địch tương đối yếu.

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Xem lại nội dung của cuộc Tiến công Đông xuân 1953-1954

Lời giải chi tiết:

Bộ Chính trị Trung ương Đảng đề ra phương hướng chiến lược Đông - Xuân 1953 là tấn công vào những hướng quan trọng về chiến lược mà địch tương đối yếu.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 8 :

Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, khu vực rơi vào vòng lệ thuộc nặng nề và trở thành “sân sau của Mĩ là

 • A Tây Âu.
 • B Đông Nam Á.
 • C Bắc Phi.
 • D Mĩ La-tinh.

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Xem lại tình hình của các nước Mĩ La-tinh sau chiến tranh thế giới thứ hai

Lời giải chi tiết:

Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, khu vực rơi vào vòng lệ thuộc nặng nề và trở thành “sân sau của Mĩ là Mĩ La-tinh.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 9 :

Thành tựu nào của cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại đã khắc phục được nạn thiếu lương thực và đói ăn kéo dài ?

 • A Thành tựu của cuộc cách mạng chất xám”.
 • B Phát minh ra công cụ sản xuất mới.
 • C Tìm ra phương pháp sinh sản vô tính.
 • D Thành tựu của cuộc cách mạng xanh”.

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Xem lại thành tựu của cuộc cách mạng khoa học-kĩ thuật

Lời giải chi tiết:

Thành tựu nào của cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại đã khắc phục được nạn thiếu lương thực và đói ăn kéo dài

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 10 :

Sự kiện báo hiệu sự toàn thắng của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 là

 • A Châu Đốc, tỉnh cuối cùng của miền Nam được giải phóng (2-5-1975).
 • B lá cờ cách mạng tung bay trên nóc nhà Phủ Tổng thống (11 giờ 30 phút ngày 30 -04 - 1975).
 • C xe tăng của ta tiến thẳng vào Dinh Độc Lập (10 giờ 45 phút ngày 30-4-1975).
 • D năm cánh quân của ta đồng loạt đánh chiếm có quan đầu não của địch (26 - 1975).

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Xem lại nội dung giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Lời giải chi tiết:

Sự kiện lá cờ cách mạng tung bay trên nóc nhà Phủ Tổng thống (11 giờ 30 phút ngày 30 -04 - 1975) báo hiệu sự toàn thắng của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 11 :

Chiến thắng nào mở ra khả năng quân và dân miền Nam chiến thắng quân Mỹ trong chiến lược “Chiến tranh cục bộ” (1965- 1968)?

 • A Trà Bồng.
 • B Vạn Tường.
 • C Bình Giã.
 • D Bắc Ái.

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Xem lại nội dung chiến lược “Chiến tranh cục bộ”

Lời giải chi tiết:

Chiến thắng Vạn Tường là chiến thắng mở ra khả năng quân và dân miền Nam chiến thắng quân Mỹ trong chiến lược “Chiến tranh cục bộ” (1965- 1968).

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 12 :

Trong lịch sử nhân loại, quốc gia đầu tiên đưa con người lên Mặt Trăng là

 • A Liên Xô.
 • B Trung Quốc.
 • C Mĩ.
 • D Ấn Độ.

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Xem lại về thành tựu khoa học-kĩ thuật của nước Mĩ.

Lời giải chi tiết:

Việc đưa người lên Mặt Trăng năm 1969 là thành tựu khoa học-kĩ thuật của Mĩ.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 13 :

Trong chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai nắm quyền chỉ huy các ngành kinh tế ở Đông Dương là

 • A thế lực tư bản tài chính Việt Nam.
 • B ngân hàng Đông Dương.
 • C thế lực tư bản tài chính Đông Dương.
 • D ngân hàng Pháp.

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Xem lại nội dung cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp

Lời giải chi tiết:

Ngân hàng Đông Dương là ngân hàng nắm quyền chỉ huy nền kinh tế ở Đông Dương.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 14 :

Năm 1928, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên có chủ trương gì?

 • A Cải cách.
 • B vô ân hóa”.
 • C Bạo động.
 • D Vận động dân chủ.

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Xem lại nội dung cách mạng Việt Nam giai đoạn 1925-1930

Lời giải chi tiết:

Năm 1928, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên thực hiện chủ trương “vô sản hóa”.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 15 :

Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Đông Dương, trong đó có Việt Nam, được tiến hành khi nào?

 • A Thực dân Pháp hoàn thành xin lược Việt Nam.
 • B Chiến tranh thế giới thứ nhắt bắt đầu.
 • C Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc.
 • D Trong Chiến tranh thế giới thứ nhất.

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Xem lại nội dung cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp

Lời giải chi tiết:

Thực dân Pháp thực hiện cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai sau Chiến tranh thế giới thứ nhất để bù đắp tổn thất sau chiến tranh.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 16 :

Hi vọng trong vòng 18 tháng “kết thúc chiến tranh trong danh dự là mục tiêu của kế hoạch quân sự nào của thực dân Pháp?

 • A Po-la-e.
 • B Đà Lát đờ Tát-xi-nhi.
 • C Nava.
 • D Ro-ve.

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Xem lại nội dung kế hoạch Nava.

Lời giải chi tiết:

Thực dân Pháp thực hiện hiện kế hoạch Nava với mong muốn kết thúc Chiến tranh trong danh dự.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 17 :

Năm 1960 được gọi là “Năm châu Phi” vì gắn với sự kiện nào dưới đây?

 • A Nước Cộng hòa Ai Cập tuyên bố thành lập.
 • B Nen-xơn Man-đê-la trở thành Tổng thống Cộng hòa Nam Phi.
 • C Liên minh châu Phi (AU) được thành lập.
 • D 17 nước ở châu Phi tuyên bố độc lập.

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Xem lại các nước Châu Phi

Lời giải chi tiết:

Năm 1960 được gọi là năm Châu Phi vì có 17 nước châu Phi giành được độc lập.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 18 :

Người chủ trì Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5-1941) là

 • A Ngô Gia Tự.
 • B Nguyễn Văn Cừ.
 • C Lê Hồng Phong.
 • D Nguyễn Ái Quốc.

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Xem lại các nước Châu Phi

Lời giải chi tiết:

Năm 1960 được gọi là năm Châu Phi vì có 17 nước châu Phi giành được độc lập.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 19 :

Trong đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam được đề ra tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (12 - 1986), lĩnh vực nào được xác định là trọng tâm ?

 • A Tư tưởng.
 • B Chính trị.
 • C Văn hóa.
 • D Kinh tế.

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Trong đường lối đổi mới 1986

Lời giải chi tiết:

Trong đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam được đề ra tại Đại hộc đại biểu toàn quốc lần thứ VI (12-1986).

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 20 :

Đỉnh cao của phong trào cách mạng 1930 - 1931 là

 • A cuộc bãi công của công nhân đồn điền cao su Phú Riềng.
 • B sự ra đời của Xô viết Nghệ - Tĩnh.
 • C hình thành được liên minh công -nông.
 • D cuộc biểu tình của nông dân huyện Hưng Nguyên (Nghệ An).

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Xem lại phong trào cách mạng 1930-1931

Lời giải chi tiết:

Phong trào cách mạng 1930-1931 đạt đến đỉnh cao là do sự ra đời của Xô viết Nghệ Tĩnh

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 21 :

Sau khi hòa bình lập lại năm 1954, để khẩu hiệu "Người cày có ruộng” trở thành hiện thực, miền Bắc đã thực hiện nhiệm vụ gì ?

 • A Phát triển kinh tế, văn học
 • B Cải tạo quan hệ sản xuất.
 • C Khôi phục kinh tế,
 • D Hoàn thành cải cách ruộng đất.

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Trong tình hình nước ta sau Hiệp định Giơ-ne-vơ

Lời giải chi tiết:

Sau khi hòa bình lập lại, để hoàn thành khẩu hiệu “Người cày có ruộng” miền Bắc thực hiện hoàn thành cải cách ruộng đất.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 22 :

Sự kiện nào đã mở ra một kỷ nguyên mới của lịch sử dân tộc Việt Nam - kỉ nguyên độc lập và tự do?

 • A Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.
 • B Cách mạng tháng Tám thành công năm 1945.
 • C Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ 1954.
 • D Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời năm 1930.

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Xem lại ý nghĩa lịch sử của các sự kiện lịch sử quan trọng của Việt Nam.

Lời giải chi tiết:

Sự kiện mở đầu kỉ nguyên mới của lịch sử dân tộc Việt Nam-kỉ nguyên độc lập và tự do là Cách mạng tháng Tám thành công năm 1945

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 23 :

Tổ chức Liên minh châu Âu (EU) là một liên minh

 • A kinh tế-chính trị.
 • B quân sự - chính trị
 • C quân sự.
 • D văn hóa, giáo dục, y tế.

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Xem lại Liên minh châu Âu

Lời giải chi tiết:

Liên minh châu Âu (EU) là một tổ chức kinh tế-chính trị.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 24 :

Trong chủ trương, kế hoạch giải phóng hoàn toăn miền Nam, điểm nào thể hiện rõ nhất sự lãnh đạo đúng đắn, linh hoạt của Đảng?

 • A cần thiết phải đánh thắng nhanh để giữ gìn tốt cơ sở kinh tế, công trình văn hóa.
 • B Nhấn mạnh, nếu thời cơ đến vào đầu hoặc cuối năm 1975, thì lập tức giải phóng miền Nam trong năm 1975.
 • C Cần thiết tranh thủ thời cơ để đánh thắng nhanh, đã thiệt hại về người và của.
 • D Giải phóng hoàn toàn miền Nam trong hai năm 1975 và 1976.

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Xem lại chủ trương giải phóng miền Nam

Lời giải chi tiết:

Nhấn mạnh, nếu thời cơ đến vào đầu hoặc cuối năm 1975, thì lập tức giải phóng miền Nam trong năm 1975, cho thấy sự phán đoán kịp thời và chính xác của Đảng.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 25 :

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Đông Âu là cách gọi dùng để chỉ những nước nào ?

 • A Những nước xã hội chủ nghĩa ở phía Đông của châu Âu.
 • B Tất cả các nước tham gia Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV).
 • C Một số nước phía Đông và phía Tây châu Âu.
 • D Những nước nằm ở phía Đông của Liên Xô.

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Xem lại các nước Đông Âu

Lời giải chi tiết:

Đông Âu là các nước ở phía Đông châu Âu theo chế độ xã hội chủ nghĩa.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 26 :

Trong những năm 1919 - 1925, sự kiện đánh dấu bước tiến mới của giai cấp công nhân Việt Nam - bước đầu đi vào đấu tranh có tổ chức và có mục đích chính trị rõ ràng, là

 • A cuộc bãi công của công nhân nhà máy rượu Hà Nội.
 • B cuộc bãi công cả công nhân nhà máy rượu Hà Nội
 • C cuộc bãi công của thợ may Ba Son thắng lợi.
 • D Công hội thành lập ở Sài Gòn - Chợ Lớn.

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Xem lại các nước Đông Âu

Lời giải chi tiết:

Trong những năm 1919 - 1925, sự kiện đánh dấu bước tiến mới của giai cấp công nhân Việt Nam - bước đầu đi vào đấu tranh có tổ chức và có mục đích chính trị rõ ràng là cuộc bãi công của nhân dân Ba Son.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 27 :

Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 về Đông Dương, tình hình miền Nam thay đổi như thế nào ?

 • A Nhân dân miền Nam đồng loạt nổi dậy phá vỡ hệ thống chính quyền tay sai.
 • B Mỹ trực tiếp đưa quân viễn chinh vào miền Nam thay chân Pháp.
 • C Mỹ vào thay chân Pháp, đưa tay sai Ngô Đình Diệm lên nắm chính quyền.
 • D Thực hiện hiệp thương thống nhất đất nước.

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Xem lại tình hình Việt Nam sau hiệp định Giơ ne vơ

Lời giải chi tiết:

Sau Hiệp đình Giơ-ne-vơ Mỹ vào thay chân Pháp, đưa tay sai Ngô Đình Diệm lên nắm chính quyền.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 28 :

Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng tình hình nước ta ngay sau Cách mạng tháng Tám năm 1945?

 • A Tài chính trống rỗng.
 • B Thù trong, giặc ngoài.
 • C Nạn đói hoành hành.
 • D Chính quyền vững mạnh.

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Xem lại tình hình Việt Nam sau cách mạng tháng Tám.

Lời giải chi tiết:

Sau cách mạng tháng Tám, chính quyền nước ta còn non trẻ và gặp rất nhiều khó khăn của thù trong giặc ngoài.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 29 :

Nguyên nhân cơ bản quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954) là do có

 • A tình đoàn kết chiến đấu của nhân dân ba nước Đông Dương.
 • B truyền thống yêu nước, anh hùng bất khuất của dân tộc.
 • C hậu phương vững chắc và khối đoàn kết toàn dân.
 • D sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Xem lại nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp.

Lời giải chi tiết:

Nguyên nhân cơ bản quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp là sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đứng đầu là chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 30 :

Bước sang những năm 60 của thế kỉ XX, sự phát triển của Nhật Bản được gọi là thần kì vì:

 • A từ nước bại trận nặng nề, bước lên thành siêu cường kinh tế, đứng thứ hai thế giới.
 • B tốc độ phát triển của Nhật Bản vượt xa Mĩ và Tây Âu.
 • C Nhật Bản đứng đầu thế giới về sản xuất sản phẩm dân dụng.
 • D giai đoạn này Nhật Bản là trung tâm kinh tế tài chính lớn nhất thế giới.

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Xem lại sự phát triển thần kì của Nhật Bản

Lời giải chi tiết:

Nhật Bản phát triển thần kì từ nước bại trận nặng nề, bước lên thành siêu cường kinh tế, đứng thứ hai thế giới.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 31 :

Đại hội lần thứ VII của Quốc tế Cộng sản họp ở Mát-xcơ-va (7 - 1935) xác định kẻ thù nguy hiêm của nhân dân thế giới là

 • A chủ nghĩa đế quốc.
 • B chủ nghĩa dân tộc cực đoan,
 • C chế độ phân biệt chủng tộc.
 • D chủ nghĩa phát xít.

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Tình hình thế giới giai đoạn 1936-1939

Lời giải chi tiết:

Đại hội VII của Quốc tế năm 1935 xác định kẻ thù nguy hiểm nhất thế giới lúc bấy giờ là chủ nghĩa phát xít.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 32 :

Việc Đảng và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa chủ trương hòa hoãn với quân Tưởng ở miền Bắc nước ta có ý nghĩa gì?

 • A Tránh được cùng một lúc phải đối phó với nhiều kẻ thù.
 • B Dựa vào quân Tưởng để đánh quân Pháp ở Nam Bộ.
 • C Ngăn được việc Tưởng và Pháp câu kết với nhau.
 • D Đẩy được quân Anh, Pháp ra khỏi miền Nam.

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Tình hình nước ta sau Cách mạng tháng Tám năm 1945.

Lời giải chi tiết:

Việc Đảng và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa chủ trương hòa hoãn với quân Tưởng ở miền Bắc nước ta có ý nghĩa đẩy được quân Anh, Pháp ra khỏi miền Nam.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 33 :

Chiến lược “Chiến tranh cục bộ” (1965-1968) của Mĩ ở miền Nam Việt Nam được tiến hành bằng

 • A quân đội Sài Gòn do cố vấn Mĩ chỉ huy.
 • B lực lượng quân đội MI, quân đồng minh và quân đội Sài Gòn.
 • C quân đội Sài Gòn có sự phối hợp và hỏa lực và không quân Mỹ.
 • D quân đồng minh và vũ khí, phương tiện chiến tranh của Mỹ.

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Xem lại khái niệm chiến lược chiến tranh cục bộ.

Lời giải chi tiết:

Chiến lược chiến tranh cục bộ được tiến hành bằng lực lượng quân đội Mĩ, quân đồng minh và quân đội Sài Gòn.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 34 :

Để thực hiện chiến lược toàn cầu, thiết lập sự thống trị trên toàn thế giới, Mĩ dựa vào cơ sở chủ yếu vào dưới đây?

 • A Sự đồng tình ủng hộ của nhân dân Mĩ với giới cầm quyền.
 • B Tiềm lực kinh tế - quân sự to lớn của nước Mĩ.
 • C Sự ủng hộ của các nước đồng minh Tây Âu và Nhật Bản.
 • D Thế độc quyền bom nguyên tử.

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Xem lại chính sách đối ngoại của Mĩ.

Lời giải chi tiết:

Để thực hiện chiến lược toàn cầu, thiết lập sự thống trị trên toàn thế giới, Mĩ dựa vào tiềm lực kinh tế-quân sự to lớn của nước Mĩ.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 35 :

Phong trào cách mạng ở Việt Nam trong những năm 1936 - 1939 được gọi là cuộc vận động dân chủ vì phong trào này

 • A chủ yếu hướng vào mục tiêu trước mắt đời những quyền tự do, dân chủ.
 • B đã hưởng ứng cuộc vận động dân chủ trên thế giới.
 • C đã thành 13 Mặt trận Dân chủ Đông Dương.
 • D chủ yếu là đấu tranh hỏa bình, hợp pháp.

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Xem lại mục tiêu của phong trào 1936-1939.

Lời giải chi tiết:

Phong trào cách mạng ở Việt Nam trong những năm 1936 - 1939 được gọi là cuộc vận động dân chủ vì phong trào này chủ yếu hướng vào mục tiêu trước mắt đời những quyền tự do, dân chủ.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 36 :

Ngay sau Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945, quân Tướng và tay sai kéo vào miền Bắc nước ta với âm mưu gì?

 • A Lật đổ chính quyền cách mạng, thành lập chính quyền tay sai.
 • B giải giáp quân đội Nhật.
 • C đã thành lập Mặt trận Dân chủ Đông Dương.
 • D Phối hợp với quân Anh đánh Pháp.

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Xem lại tình hình nước ta sau Cách mạng tháng Tám

Lời giải chi tiết:

Ngay sau Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945, quân Tưởng và tay sai kéo vào miền Bắc với âm mưu Lật đổ chính quyền cách mạng, thành lập chính quyền tay sai.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 37 :

Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên thành lập năm 1925 ở Quảng Châu (Trung Quốc) là một tổ chức yêu nước theo

 • A huynh hướng vô sản.
 • B khuynh hướng dân chủ tư sản.
 • C xu hướng bạo động.
 • D xu hướng cải cách.

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Xem lại Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên.

Lời giải chi tiết:

Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên thành lập năm 1925 ở Quảng Châu (Trung Quốc) là một tổ chức yêu nước theo xu hướng vô sản

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 38 :

Theo thỏa thuận quy định của Hội nghị T-ati-ta (2-1945) Việt Nam thuộc phạm vi ảnh hưởng của nước nào?

 • A Anh.
 • B Liên Xô.
 • C Pháp.
 • D Mĩ.

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Xem lại hội nghị Ianta

Lời giải chi tiết:

Theo những quyết định của Hội nghị Ianta, Việt Nam thuộc quyền cai quản của Pháp.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 39 :

Điểm giống nhau giữa chiến lược "Việt Nam hoá chiến tranh" với các chiến lược chiến tranh trước đó của Mĩ ở miền Nam Việt Nam

 • A Được tiến hành bằng quân đội Sài Gòn là chủ yếu.
 • B Đều thực hiện âm mưu dùng người Đông Dương đánh người Đông Dương-
 • C Đều là hình thức chiến tranh xâm lược thực dân mới của Mĩ.
 • D Tìm cách chia rẽ, cô lập Việt Nam với các nước xã hội chủ nghĩa.

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Xem lại các chiến lược chiến tranh của Mĩ ở miền Nam Việt Nam.

Lời giải chi tiết:

Điểm giống nhau giữa các chiến lược đó là đều là hình thức thực dân xâm lược mới của Mĩ.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 40 :

Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954) của Đảng đã phát huy truyền thống đấu tranh nào của dân tộc ?

 • A Chiến tranh du kích.
 • B Đánh nhanh thắng nhanh.
 • C Chiến tranh nhân dân.
 • D Dựa vào sự giúp đỡ từ bên ngoài.

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Xem lại đường lối của kháng chiến chống Pháp

Lời giải chi tiết:

Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954) của Đảng đã phát huy truyền thống chiến tranh nhân dân

Đáp án - Lời giải

Xem thêm

Quảng cáo
close