Đề thi thử vào 10 môn Lịch sử - Đề số 5 có lời giải chi tiết

Làm bài

Quảng cáo

Câu hỏi 1 :

Anh hùng dân tộc nào dưới đây được nhân dân suy tôn là Bình Tây đại nguyên soái?

 • A Trương Quyền.
 • B Nguyễn Trung Trực.
 • C Trương Định.
 • D Đội Cấn.

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Xem lại cuộc kháng chiến chống Pháp thời kì đầu

Lời giải chi tiết:

Trương Định là người được suy tôn là Bình Tây đại nguyên soái.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 2 :

: Thách thức lớn nhất của thế giới trong thập kỉ đầu tiên của thế kỉ XXI là gì?

 • A Chiến tranh xung đột ở nhiều nơi.
 • B Nguy cơ cạn kiệt về tài nguyên thiên nhiên.
 • C Chủ nghĩa khủng bố hoành hành.
 • D Tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Xem lại cuộc cách mạng khoa học-kĩ thuật.

Lời giải chi tiết:

Thách thức lớn nhất mà thế giới phải đối mặt đó là nguy cơ cạn kiệt về nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 3 :

Đầu năm 1930, tại Cửu Long (Hương Cảng, Trung Quốc) đã diễn ra sự kiện nào?

 • A Đại hội lần thứ nhất của Đảng.
 • B Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản thành một đảng duy nhất.
 • C Thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.
 • D Đại hội lần thứ nhất của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Xem lại nội dung hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Lời giải chi tiết:

Tại Hương Cảng, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 4 :

Cơ quan ngôn luận của Hội Liên hiệp thuộc địa do Nguyễn Ái Quốc thành lập ở Pa-ri là báo

 • A Thanh niên
 • B Người cùng khổ
 • C Nhân dân
 • D Tuổi trẻ.

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Xem lại những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ 1919-1925.

Lời giải chi tiết:

Cơ quan ngôn luận của Hội liên hiệp thuộc địa do Nguyễn Ái Quốc thành lập ở Pa-ri là báo Người cùng khổ

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 5 :

Chiến dịch quân sự nào của ta trong kháng chiến chống Pháp đã làm thất bại hoàn toàn âm mưa Đánh nhanh thắng nhanh” của thực dân Pháp?

 • A Chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947.
 • B Cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953 - 1954.
 • C Chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950.
 • D Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954.

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Xem lại nội dung của chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947.

Lời giải chi tiết:

Chiến dịch Việt Bắc thu đông năm 1947 đã làm thất bại âm mưu đánh nhanh thắng nhanh của thực dân Pháp.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 6 :

Hiệp ước nào dưới đây đã dánh dấu bước chuyển từ Cộng đồng châu Âu sang Liên minh châu Âu (EU)?

 • A Hen-xin-xki.
 • B Béc-lin.
 • C Ma-xtrich.
 • D Pa-ri.

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Xem lại nội dung của Liên minh châu Âu

Lời giải chi tiết:

Hiệp ước Ma-xtrich đánh dấu cộng đồng châu Âu chuyển sang Liên minh châu Âu (EU).

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 7 :

Pháp đầu tư nhiều nhất vào các ngành kinh tế nào dưới đây ở Đông Dương trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai?

 • A Giao thông, ngân hàng.
 • B Thương nghiệp, giao thông.
 • C Nông nghiệp, khai mỏ.
 • D Công nghiệp, thương nghiệp.

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Xem lại nội dung của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp.

Lời giải chi tiết:

Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp, tập trung vào nông nghiệp và khai mỏ.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 8 :

Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, khu vực rơi vào vòng lệ thuộc nặng nề và trở thành “sân sau của Mĩ là

 • A Tây Âu.
 • B Đông Nam Á.
 • C Bắc Phi.
 • D Mĩ La-tinh.

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Xem lại tình hình của các nước Mĩ La-tinh sau chiến tranh thế giới thứ hai

Lời giải chi tiết:

Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, khu vực rơi vào vòng lệ thuộc nặng nề và trở thành “sân sau của Mĩ là Mĩ La-tinh.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 9 :

Thành tựu nào của cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại đã khắc phục được nạn thiếu lương thực và đói ăn kéo dài ?

 • A Thành tựu của cuộc cách mạng chất xám”.
 • B Phát minh ra công cụ sản xuất mới.
 • C Tìm ra phương pháp sinh sản vô tính.
 • D Thành tựu của cuộc cách mạng xanh”.

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Xem lại thành tựu của cuộc cách mạng khoa học-kĩ thuật

Lời giải chi tiết:

Thành tựu nào của cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại đã khắc phục được nạn thiếu lương thực và đói ăn kéo dài

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 10 :

Ấn phẩm tập hợp những bài giảng của Nguyễn Ái Quốc tại các lớp tập huấn chính trị ở Quảng Châu là

 • A Con rồng tre.
 • B Đường Kách mệnh.
 • C Bản án chế độ thực dân Pháp
 • D An Nam trẻ.

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Xem lại Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

Lời giải chi tiết:

Các bài giảng của Nguyễn Ái Quốc được tập hợp thành ấn phẩm Đường kách mệnh.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 11 :

Trong cuộc kháng chiến chống Mĩ (1954-1975), chiến thắng nào dưới đây của quân dân miền Nam đã buộc Mĩ phải chấp nhận đến bàn đàm phán với Việt Nam tại Hội nghị Pa-ri?

 • A Thắng lợi trong trận Điện Biên Phủ trên không 1972.
 • B Thắng lợi của phong trào Đồng khởi những năm 1950-1960.
 • C Thắng lợi của cuộc Tiến công và nổi dậy Mậu Thân năm 1968.
 • D Chiến thắng trong cuộc Tiến công chiến lược 1972.

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Xem lại nội dung chiến lược “Chiến tranh cục bộ”

Lời giải chi tiết:

Chiến thắng của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân năm 1968 đã buộc Mỹ chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán Pa-ri.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 12 :

Người lãnh đạo cuộc chiến đấu Pháp tấn công Hà Nội lần thứ nhất là

 • A Nguyễn Tri Phương.
 • B Tôn Thất Thuyết.
 • C Hoàng Diệu.
 • D Phan Thanh Giản.

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Xem lại cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta

Lời giải chi tiết:

Người lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Pháp tấn công Hà Nội lần đầu là Nguyễn Tri Phương.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 13 :

Trong chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai nắm quyền chỉ huy các ngành kinh tế ở Đông Dương là

 • A thế lực tư bản tài chính Việt Nam.
 • B ngân hàng Đông Dương.
 • C thế lực tư bản tài chính Đông Dương.
 • D ngân hàng Pháp.

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Xem lại nội dung cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp

Lời giải chi tiết:

Ngân hàng Đông Dương là ngân hàng nắm quyền chỉ huy nền kinh tế ở Đông Dương.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 14 :

Sự kiện thể hiện quyền làm chủ của Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám là gì?

 • A hiến pháp đầu tiên của nước ta được thông qua.
 • B phát hành tiền Việt Nam.
 • C thành lập Quân đội quốc gia Việt Nam.
 • D cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên được diễn ra.

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Xem lại nội dung cách mạng Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám

Lời giải chi tiết:

Việc làm sau cách mạng tháng Tám thể hiện quyền làm chủ của nhân dân ta đó là tổ chức cuộc Tổng tuyển cử.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 15 :

Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Đông Dương, trong đó có Việt Nam, được tiến hành khi nào?

 • A Thực dân Pháp hoàn thành xin lược Việt Nam.
 • B Chiến tranh thế giới thứ nhắt bắt đầu.
 • C Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc.
 • D Trong Chiến tranh thế giới thứ nhất.

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Xem lại nội dung cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp

Lời giải chi tiết:

Thực dân Pháp thực hiện cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai sau Chiến tranh thế giới thứ nhất để bù đắp tổn thất sau chiến tranh.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 16 :

Hi vọng trong vòng 18 tháng “kết thúc chiến tranh trong danh dự là mục tiêu của kế hoạch quân sự nào của thực dân Pháp?

 • A Po-la-e.
 • B Đà Lát đờ Tát-xi-nhi.
 • C Nava.
 • D Ro-ve.

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Xem lại nội dung kế hoạch Nava.

Lời giải chi tiết:

Thực dân Pháp thực hiện hiện kế hoạch Nava với mong muốn kết thúc Chiến tranh trong danh dự.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 17 :

Thắng lợi mở đầu cho phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân , đòi độc lập ở châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai diễn ra sớm nhất ở đâu?

 • A Bắc Phi
 • B Đông Phi.
 • C Nam Phi
 • D Tây Phi.

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Xem lại các nước Châu Phi

Lời giải chi tiết:

Phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân được mở đầu ở Bắc Phi

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 18 :

Người chủ trì Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5-1941) là

 • A Ngô Gia Tự.
 • B Nguyễn Văn Cừ.
 • C Lê Hồng Phong.
 • D Nguyễn Ái Quốc.

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Xem lại tình hình Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám

Lời giải chi tiết:

Nguyễn Ái Quốc là người chủ trì Hội nghị lần thứ 8 năm 1941

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 19 :

Trong đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam được đề ra tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (12 - 1986), lĩnh vực nào được xác định là trọng tâm ?

 • A Tư tưởng.
 • B Chính trị.
 • C Văn hóa.
 • D Kinh tế.

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Trong đường lối đổi mới 1986

Lời giải chi tiết:

Trong đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam được đề ra tại Đại hộc đại biểu toàn quốc lần thứ VI (12-1986).

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 20 :

Lí do khiến cho tổ chức Tân Việt Cách mạng đảng bị phân hóa theo hai khuynh hướng là do

 • A hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên với lí luận và tư tưởng của chủ nghĩa Mác Lê-nin có ảnh hưởng mạnh mẽ.
 • B nội bộ của Tân Việt Cách mạng Đảng đã diễn ra cuộc đấu tranh giữa hai xu hướng tư tưởng: vô sản và tư sản, cuối cùng quan điểm vô sản chiếm ưu thế.
 • C một số hội viên tiên tiến của Tân Việt Cách mạng đảng chuyển sang gia nhập Việt Nam Quốc dân Đảng.
 • D đa số đảng viên của Tân Việt Cách mạng đảng muốn thành lập một chính đảng kiểu mới theo chủ nghĩa Mác Lê-nin.

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Xem lại Tân Việt Cách mạng Đảng

Lời giải chi tiết:

Lý do chính khiến cho tổ chức Tân Việt Cách mạng Đảng bị phân hóa là hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên với lí luận và tư tưởng của chủ nghĩa Mác Lê-nin có ảnh hưởng mạnh mẽ.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 21 :

Sau khi hòa bình lập lại năm 1954, để khẩu hiệu "Người cày có ruộng” trở thành hiện thực, miền Bắc đã thực hiện nhiệm vụ gì ?

 • A Phát triển kinh tế, văn học
 • B Cải tạo quan hệ sản xuất.
 • C Khôi phục kinh tế,
 • D Hoàn thành cải cách ruộng đất.

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Trong tình hình nước ta sau Hiệp định Giơ-ne-vơ

Lời giải chi tiết:

Sau khi hòa bình lập lại, để hoàn thành khẩu hiệu “Người cày có ruộng” miền Bắc thực hiện hoàn thành cải cách ruộng đất.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 22 :

Sự kiện nào đã mở ra một kỷ nguyên mới của lịch sử dân tộc Việt Nam - kỉ nguyên độc lập và tự do?

 • A Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.
 • B Cách mạng tháng Tám thành công năm 1945.
 • C Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ 1954.
 • D Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời năm 1930.

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Xem lại ý nghĩa lịch sử của các sự kiện lịch sử quan trọng của Việt Nam.

Lời giải chi tiết:

Sự kiện mở đầu kỉ nguyên mới của lịch sử dân tộc Việt Nam-kỉ nguyên độc lập và tự do là Cách mạng tháng Tám thành công năm 1945

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 23 :

Tổ chức Liên minh châu Âu (EU) là một liên minh

 • A kinh tế-chính trị.
 • B quân sự - chính trị
 • C quân sự.
 • D văn hóa, giáo dục, y tế.

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Xem lại Liên minh châu Âu

Lời giải chi tiết:

Liên minh châu Âu (EU) là một tổ chức kinh tế-chính trị.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 24 :

Trong chủ trương, kế hoạch giải phóng hoàn toăn miền Nam, điểm nào thể hiện rõ nhất sự lãnh đạo đúng đắn, linh hoạt của Đảng?

 • A cần thiết phải đánh thắng nhanh để giữ gìn tốt cơ sở kinh tế, công trình văn hóa.
 • B Nhấn mạnh, nếu thời cơ đến vào đầu hoặc cuối năm 1975, thì lập tức giải phóng miền Nam trong năm 1975.
 • C Cần thiết tranh thủ thời cơ để đánh thắng nhanh, đã thiệt hại về người và của.
 • D Giải phóng hoàn toàn miền Nam trong hai năm 1975 và 1976.

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Xem lại chủ trương giải phóng miền Nam

Lời giải chi tiết:

Nhấn mạnh, nếu thời cơ đến vào đầu hoặc cuối năm 1975, thì lập tức giải phóng miền Nam trong năm 1975, cho thấy sự phán đoán kịp thời và chính xác của Đảng.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 25 :

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Đông Âu là cách gọi dùng để chỉ những nước nào ?

 • A Những nước xã hội chủ nghĩa ở phía Đông của châu Âu.
 • B Tất cả các nước tham gia Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV).
 • C Một số nước phía Đông và phía Tây châu Âu.
 • D Những nước nằm ở phía Đông của Liên Xô.

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Xem lại các nước Đông Âu

Lời giải chi tiết:

Đông Âu là các nước ở phía Đông châu Âu theo chế độ xã hội chủ nghĩa.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 26 :

Tổ chức cách mạng tiêu biểu cho khuynh hướng dân chủ tư sản ở Việt Nam trước năm 1930 có tên là

 • A Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.
 • B Tân Việt Cách mạng Đảng.
 • C Việt Nam Quốc dân Đảng.
 • D Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Xem lại tình hình Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.

Lời giải chi tiết:

Lực lượng chính tham gia phong trào cách mạng 1930-1931 là nông dân và công nhân.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 27 :

Hạn chế trong hoạt động của ba tổ chức cộng sản cuối năm 1929 là

 • A gây ra nguy cơ chia rẽ lớn trong phong trào cách mạng.
 • B chưa hình thành được khối liên minh công-nông.
 • C chưa chú trọng nhiệm vụ đoàn kết quốc tế.
 • D còn chịu ảnh hưởng của khuynh hướng cách mạng vô sản.

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Chú ý nội dung tình hình cách mạng Việt Nam trước khi thành lập Đảng

Lời giải chi tiết:

Hạn chế trong hoạt động của các tổ chức cách mạng cuối 1929 là gây chia rẽ phong trào cách mạng.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 28 :

Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng tình hình nước ta ngay sau Cách mạng tháng Tám năm 1945?

 • A Tài chính trống rỗng.
 • B Thù trong, giặc ngoài.
 • C Nạn đói hoành hành.
 • D Chính quyền vững mạnh.

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Xem lại tình hình Việt Nam sau cách mạng tháng Tám.

Lời giải chi tiết:

Sau cách mạng tháng Tám, chính quyền nước ta còn non trẻ và gặp rất nhiều khó khăn của thù trong giặc ngoài.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 29 :

Nguyên nhân cơ bản quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954) là do có

 • A tình đoàn kết chiến đấu của nhân dân ba nước Đông Dương.
 • B truyền thống yêu nước, anh hùng bất khuất của dân tộc.
 • C hậu phương vững chắc và khối đoàn kết toàn dân.
 • D sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Xem lại nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp.

Lời giải chi tiết:

Nguyên nhân cơ bản quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp là sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đứng đầu là chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 30 :

Bước sang những năm 60 của thế kỉ XX, sự phát triển của Nhật Bản được gọi là thần kì vì:

 • A từ nước bại trận nặng nề, bước lên thành siêu cường kinh tế, đứng thứ hai thế giới.
 • B tốc độ phát triển của Nhật Bản vượt xa Mĩ và Tây Âu.
 • C Nhật Bản đứng đầu thế giới về sản xuất sản phẩm dân dụng.
 • D giai đoạn này Nhật Bản là trung tâm kinh tế tài chính lớn nhất thế giới.

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Xem lại sự phát triển thần kì của Nhật Bản

Lời giải chi tiết:

Nhật Bản phát triển thần kì từ nước bại trận nặng nề, bước lên thành siêu cường kinh tế, đứng thứ hai thế giới.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 31 :

Đại hội lần thứ VII của Quốc tế Cộng sản họp ở Mát-xcơ-va (7 - 1935) xác định kẻ thù nguy hiêm của nhân dân thế giới là

 • A chủ nghĩa đế quốc.
 • B chủ nghĩa dân tộc cực đoan,
 • C chế độ phân biệt chủng tộc.
 • D chủ nghĩa phát xít.

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Tình hình thế giới giai đoạn 1936-1939

Lời giải chi tiết:

Đại hội VII của Quốc tế năm 1935 xác định kẻ thù nguy hiểm nhất thế giới lúc bấy giờ là chủ nghĩa phát xít.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 32 :

Việc Đảng và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa chủ trương hòa hoãn với quân Tưởng ở miền Bắc nước ta có ý nghĩa gì?

 • A Tránh được cùng một lúc phải đối phó với nhiều kẻ thù.
 • B Dựa vào quân Tưởng để đánh quân Pháp ở Nam Bộ.
 • C Ngăn được việc Tưởng và Pháp câu kết với nhau.
 • D Đẩy được quân Anh, Pháp ra khỏi miền Nam.

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Tình hình nước ta sau Cách mạng tháng Tám năm 1945.

Lời giải chi tiết:

Việc Đảng và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa chủ trương hòa hoãn với quân Tưởng ở miền Bắc nước ta có ý nghĩa đẩy được quân Anh, Pháp ra khỏi miền Nam.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 33 :

Nội dung của Hiệp định Pa-ri có điều khoản quy định nào?

 • A Hoa Kì không cam kết vào việc hàn gắn vết thương chiến tranh ở Việt Nam.
 • B Hoa Kì cam kết vào việc hàn gắn vết thương chiến tranh ở Việt Nam.
 • C Hoa Kì cam kết vào việc không mở rộng chiến tranh ở Việt Nam.
 • D Hoa Kì không cam kết vào việc chấm dứt chiến tranh Việt Nam.

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Xem lại nội dung Hiệp định Pa-ri.

Lời giải chi tiết:

Hiệp định Pa-ri yêu cầu Hoa Kì cam kết vào việc hàn gắn vết thương chiến tranh ở Việt Nam nhưng đến nay Hoa Kì vẫn chưa làm được.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 34 :

Để thực hiện chiến lược toàn cầu, thiết lập sự thống trị trên toàn thế giới, Mĩ dựa vào cơ sở chủ yếu vào dưới đây?

 • A Sự đồng tình ủng hộ của nhân dân Mĩ với giới cầm quyền.
 • B Tiềm lực kinh tế - quân sự to lớn của nước Mĩ.
 • C Sự ủng hộ của các nước đồng minh Tây Âu và Nhật Bản.
 • D Thế độc quyền bom nguyên tử.

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Xem lại chính sách đối ngoại của Mĩ.

Lời giải chi tiết:

Để thực hiện chiến lược toàn cầu, thiết lập sự thống trị trên toàn thế giới, Mĩ dựa vào tiềm lực kinh tế-quân sự to lớn của nước Mĩ.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 35 :

Phong trào cách mạng ở Việt Nam trong những năm 1936 - 1939 được gọi là cuộc vận động dân chủ vì phong trào này

 • A chủ yếu hướng vào mục tiêu trước mắt đời những quyền tự do, dân chủ.
 • B đã hưởng ứng cuộc vận động dân chủ trên thế giới.
 • C đã thành 13 Mặt trận Dân chủ Đông Dương.
 • D chủ yếu là đấu tranh hỏa bình, hợp pháp.

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Xem lại mục tiêu của phong trào 1936-1939.

Lời giải chi tiết:

Phong trào cách mạng ở Việt Nam trong những năm 1936 - 1939 được gọi là cuộc vận động dân chủ vì phong trào này chủ yếu hướng vào mục tiêu trước mắt đời những quyền tự do, dân chủ.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 36 :

Ngay sau Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945, quân Tướng và tay sai kéo vào miền Bắc nước ta với âm mưu gì?

 • A Lật đổ chính quyền cách mạng, thành lập chính quyền tay sai.
 • B giải giáp quân đội Nhật.
 • C đã thành lập Mặt trận Dân chủ Đông Dương.
 • D Phối hợp với quân Anh đánh Pháp.

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Xem lại tình hình nước ta sau Cách mạng tháng Tám

Lời giải chi tiết:

Ngay sau Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945, quân Tưởng và tay sai kéo vào miền Bắc với âm mưu Lật đổ chính quyền cách mạng, thành lập chính quyền tay sai.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 37 :

Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên thành lập năm 1925 ở Quảng Châu (Trung Quốc) là một tổ chức yêu nước theo

 • A huynh hướng vô sản.
 • B khuynh hướng dân chủ tư sản.
 • C xu hướng bạo động.
 • D xu hướng cải cách.

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Xem lại Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên.

Lời giải chi tiết:

Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên thành lập năm 1925 ở Quảng Châu (Trung Quốc) là một tổ chức yêu nước theo xu hướng vô sản

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 38 :

Theo thỏa thuận quy định của Hội nghị I-an-ta (2-1945) Việt Nam thuộc phạm vi ảnh hưởng của nước nào?

 • A Anh.
 • B Liên Xô.
 • C Pháp.
 • D Mĩ.

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Xem lại hội nghị Ianta

Lời giải chi tiết:

Theo những quyết định của Hội nghị Ianta, Việt Nam thuộc quyền cai quản của Pháp.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 39 :

Điểm giống nhau giữa chiến lược "Việt Nam hoá chiến tranh" với các chiến lược chiến tranh trước đó của Mĩ ở miền Nam Việt Nam

 • A Được tiến hành bằng quân đội Sài Gòn là chủ yếu.
 • B Đều thực hiện âm mưu dùng người Đông Dương đánh người Đông Dương-
 • C Đều là hình thức chiến tranh xâm lược thực dân mới của Mĩ.
 • D Tìm cách chia rẽ, cô lập Việt Nam với các nước xã hội chủ nghĩa.

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Xem lại các chiến lược chiến tranh của Mĩ ở miền Nam Việt Nam.

Lời giải chi tiết:

Điểm giống nhau giữa các chiến lược đó là đều là hình thức thực dân xâm lược mới của Mĩ.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 40 :

Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954) của Đảng đã phát huy truyền thống đấu tranh nào của dân tộc ?

 • A Chiến tranh du kích.
 • B Đánh nhanh thắng nhanh.
 • C Chiến tranh nhân dân.
 • D Dựa vào sự giúp đỡ từ bên ngoài.

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Xem lại đường lối của kháng chiến chống Pháp

Lời giải chi tiết:

Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954) của Đảng đã phát huy truyền thống chiến tranh nhân dân

Đáp án - Lời giải

Xem thêm

Quảng cáo
close