30 bài tập Điều hòa hoạt động gen mức độ dễ

Làm bài

Quảng cáo

Câu hỏi 1 :

Cấu trúc của opêron Lac ở vi khuẩn E. coli gồm các thành phần:

 • A Vùng khởi động -   vùng vận hành-  gen điều hoà - cụm gen cấu trúc.
 • B  Vùng khởi động - gen điều hoà - vùng vận hành-  cụm gen cấu trúc.
 • C Vùng khởi động - vùng vận hành  - cụm gen cấu trúc  gen điều hoà.
 • D  Vùng khởi động -  vùng vận hành -  các gen cấu trúc.

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Cấu trúc của opêron Lac ở vi khuẩn E. coli gồm các thành phần sau :

 Vùng khởi động -  vùng vận hành -  các gen cấu trúc.

Đáp án D 

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 2 :

Ở sinh vật nhân sơ, vùng (hoặc gen) không thuộc thành phần của một opêron nhưng có vai trò quyết định hoạt động của opêron là:

 • A Gen điều hòa.
 • B Gen cấu trúc.
 • C Vùng vận hành.
 • D Vùng mã hóa.

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Gen điều hòa không  thuôc thành phần cấu tạo của môt Operon, mang thông tin tổng hợp protein ức chế có vai trò điều hòa hoạt động của  Operon lac

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 3 :

 Tín hiệu điều hòa hoạt động gen của opêron Lac ở vi khuẩn E.coli là:    

 • A Prôtêin ức chế.
 • B Đường lactozơ.
 • C Enzim ADN-polimeraza.
 • D Đường mantôzơ.

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Tín hiệu điều hòa hoạt động gen của opêron Lac ở vi khuẩn E.coli là đường lactozơ.

Đáp án đúng là B 

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 4 :

Khi nói về cấu trúc của operon, điều khẳng định nào sau đây là chính xác?

 • A Operon là một nhóm gen cấu trúc có chung một trình tự promoter và kết hợp với một gen điều hòa có nhiệm vụ điều hòa phiên mã của cả nhóm gen cấu trúc nói trên cùng lúc
 • B Operon là một nhóm gen cấu trúc nằm gần nhau và mã hóa cho các phân tử protein có chức năng gần giống hoặc liên quan đến nhau
 • C Operon là một nhóm gen cấu trúc có cùng một promoter và được phiên mã cùng lúc thành các phân tử mARN khác nhau
 • D Operon là một nhóm gen cấu trúc nằm gần nhau trên phân tử ADN, được phiên mã trong cùng một thời điểm để tạo thành một phân tử mARN.

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Cấu trúc của một opêron gồm

- Vùng khởi động P (promoter): nơi mà ARN pôlimeraza bám vào và khởi đầu phiên mã.

- Vùng vận hành O (operator):chi phối hoạt động của gen cấu trúc, có trình tự Nu đặc biệt để prôtêin ức chế có thể liên kết làm ngăn cản sự phiên mã của các gen cấu trúc trong opêron

- Nhóm gen cấu trúc Z, Y, A mang thông tin tổng hợp các protein cấu trúc, chúng có chung một cơ chế điều hòa .

Gen điều hòa không nằm trong opêron nhưng mang thông tin mã hóa protein ức chế, protein này có vai trò điều hòa hoạt động các gen cấu trúc trong opêron .

Đáp án đúng A  

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 5 :

Theo Jacôp và Mônô, các thành phần cấu tạo của opêron Lac gồm:

 • A gen điều hoà, nhóm gen cấu trúc, vùng khởi động (P).
 • B vùng vận hành (O), nhóm gen cấu trúc, vùng khởi động (P).
 • C gen điều hoà, nhóm gen cấu trúc, vùng vận hành (O).
 • D gen điều hoà, nhóm gen cấu trúc, vùng vận hành (O), vùng khởi động (P).

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Theo Jacôp và Mônô, các thành phần cấu tạo của opêron Lac gồm: vùng vận hành (O), nhóm gen cấu trúc, vùng khởi động (P) và  không chứa  gen điều hòa

Đáp án đúng là B 

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 6 :

Trong cơ chế điều hoà hoạt động của opêron Lac, sự kiện nào sau đây diễn ra cả khi môi trường có lactôzơ và khi môi trường không có lactôzơ?

 • A Các gen cấu trúc Z, Y, A phiên mã tạo ra các phân tử mARN tương ứng.
 • B Gen điều hoà R tổng hợp prôtêin ức chế.
 • C ARN pôlimeraza liên kết với vùng khởi động của opêron Lac và tiến hành phiên mã.
 • D Một số phân tử lactôzơ liên kết với prôtêin ức chế.

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Trong môi trường có lactozo và môi trường không có lactozơ gen điều hòa vẫn tổng hợp được các protein ức chế

Chỉ trong môi trường có lactose, một số phân tử lactose liên kết với protein ức chế . ARN polimeraza liên kết với vùng khởi động của operon Lac và tiến hành phiên mã các gen cấu trúc

=>  Sự kiện thường xảy ra là B

=>  Đáp án B 

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 7 :

Ở vi khuẩn Ecoli khi nói về hoạt động của gen cấu trúc trong Operon Lac , kết luận nào sau đây là đúng

 • A Các gen có số lần nhân đôi bằng nhau và số lần phiên mã bằng nhau
 • B Các gen có số lần nhân đôi bằng nhau và số lần phiên mã khác nhau
 • C Các gen có số lần nhân đôi khác nhau và số lần phiên mã khác nhau
 • D Các gen có số lần nhân đôi khác nhau và số lần phiên mã bằng nhau

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Ở vi khuẩn Ecoli , các gen cấu trúc trong Operon Lac có số lần nhân đôi bằng nhau và số lần phiên mã bằng nhau

Đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 8 :

Ở Operon lac, khi có đường lactose thì quá trình phiên mã của các gen cấu trúc Z, Y A sẽ diễn ra vì :

 • A lactose gắn vào vùng vận hành, kích hoạt vùng vận hành
 • B lactose gắn với enzym ARN polimeraza làm kích hoạt enzym này.
 • C  lactose gắn với chất ức chế làm cho chất này bị bất hoạt
 • D  lactose gắn với protein điều hòa làm kích hoạt tổng hợp protein.

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Khi môi trường không có lactozo gen điều hóa sẽ tổng hợp protein ức chế , protein ức chế được tổng hợp sẽ gắn vào vùng vận hành của Operon ngăn cản quá trình phiên mã của các gen cấu trúc

Khi môi trường có lactozo, lactozo trong môi trường liên kết với  protein ức chế làm bất hoạt  protein ức chế do đó nó không gắn vào vùng vận hành của Operon , quá trình phiên mã của các gen cấu trúc vẫn xảy ra

Đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 9 :

Theo mô hình operon Lac, vì sao prôtêin ức chế bị mất tác dụng.    

 • A  Vì lactôzơ làm gen điều hòa không hoạt động.
 • B Vì gen cấu trúc làm gen điều hoà bị bất hoạt
 • C Vì protêin ức chế bị phân hủy khi có lactôzơ.
 • D Lactose làm mất cấu hình không gian của nó.

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Lời giải chi tiết:

Ta thấy khi protein bị mất tác dụng là do lactose liên kết với protein ức chế làm chúng bị mất đi cấu hình không gian.

Đáp án D

 

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 10 :

Trong cơ chế điều hoà hoạt động của opêron Lac. khi môi trường không có lactose

 • A Vùng vận hành không liên kết với prôtêin điều hoà.
 • B Gen cấu trúc không phiên mã.
 • C Prôtêin ức chế bị bất hoạt.
 • D Gen điều hoà không hoạt động.

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Lời giải chi tiết:

Khi môi trường không có lactose:

- Protein liên kết vào vùng vận hành (O) làm các gen cấu trúc không phiên mã → B đúng, A sai

- C sai.

- D sai vì có lactose hay không thì gen điều hòa vẫn hoạt động.

Đáp án B.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 11 :

Điều hòa hoạt động của gen chính là

 • A Điều hòa lượng tARN của gen được tạo ra
 • B Điều hòa lượng sản phẩm của gen được tạo ra
 • C Điều hòa lượng mARN của gen được tạo ra
 • D Điều hòa lượng rARN của gen được tạo ra

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Lời giải chi tiết:

Điều hòa hoạt động của gen chính là điều hòa lượng sản phẩm của gen được tạo ra.

SGK sinh 12 trang 15.

Đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 12 :

Trình tự các gen trong 1 opêron Lac như sau:

 • A Gen điều hoà (R) → vùng vận hành (O) → các gen cấu trúc: gen Z – gen Y – gen A.
 • B Vùng khởi động (P) → vùng vận hành (O) → các gen cấu trúc: gen Z – gen Y – gen A.
 • C Vùng vận hành (O) → vùng khởi động (P) → các gen cấu trúc: gen Z – gen Y – gen A.
 • D Gen điều hoà (R) →  vùng khởi động (P) → vùng vận hành (O)  → các gen cấu trúc.

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Lời giải chi tiết:

Ôperon Lac bao gồm các thành phần: vùng P; vùng O; các gen cấu trúc; gen điều hòa không nằm trong operon Lac.

Chọn B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 13 :

Ôpêron là

 • A một tập hợp gồm các gen cấu trúc và gen điều hoà nằm cạnh nhau.
 • B một đoạn phân tử ADN có một chức năng nhất định trong quá trình điều hoà.
 • C một đoạn phân tử axit nuclêic có chức năng điều hoà hoạt động của gen cấu trúc.
 • D một nhóm gen ở trên 1 đoạn ADN có liên quan về chức năng, có chung một cơ chế điều hoà.

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Lời giải chi tiết:

Ôpêron là một nhóm gen ở trên 1 đoạn ADN có liên quan về chức năng, có chung một cơ chế điều hoà.

Đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 14 :

Sinh vật nhân sơ, điều hòa hoạt động của gen diễn ra chủ yếu ở giai đoạn

 • A dịch mã. 
 • B phiên mã.  
 • C sau dịch mã.  
 • D trước phiên mã.

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Lời giải chi tiết:

Điều hòa hoạt động của gen ở sinh vật nhân sơ chủ yếu diễn ra ở giai đoạn phiên mã.

Chọn B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 15 :

Trong cơ chế điều hòa hoạt động của opêron Lac ở E.coli, khi môi trường có lactôzơ thì

 • A prôtêin ức chế không gắn vào vùng vận hành. 
 • B prôtêin ức chế không được tổng hợp.
 • C sản phẩm của gen cấu trúc không được tạo ra
 • D ARN-polimeraza không gắn vào vùng khởi động.

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Lời giải chi tiết:

Khi môi trường có lactose, lactose sẽ liên kết với protein ức chế làm biến đổi cấu trúc không gian của nó làm nó không liên kết vào vùng vận hành của Operon Lac

Chọn A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 16 :

Điều hòa hoạt động gen ở sinh vật gồm 1.Điều hòa phiên mã. 2. Điều hòa dịch mã. 3. Điều hòa sau dịch mã. 4.Điều hòa qua Operon. 5.Điều hòa ở từng gen. Điều hòa gen ở sinh vật nhân sơ là

 • A 1,2,3  
 • B 1,4   
 • C 1,2,3,4     
 • D 1,5

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Lời giải chi tiết:

Điều hòa gen ở sinh vật nhân sơ là : 1,4

Đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 17 :

Trong cơ chế điều hòa hoạt động của opêron Lac ở vi khuẩn E.coli, sự kiện nào chỉ diễn ra khi môi trường có đường lactôzơ?

 • A Gen điều hòa tổng hợp prôtêin ức chế.  
 • B Prôtêin ức chế liên kết với đường lactôzơ.
 • C Các gen cấu trúc Z, Y, A  không được phiên mã.
 • D Enzim ARN pôlimeraza không liên kết với vùng khởi động.

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Lời giải chi tiết:

Sự kiện chỉ diễn ra khi môi trường có đường Lactose là : protein ức chế liên kết với đường lactose

Đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 18 :

Điều khẳng định nào dưới đây về Opêron là đúng ?

 • A Opêron là một nhóm gen cấu trúc nằm gần nhau qui định các prôtêin có chức năng liên quan đến nhau.
 • B Các gen cấu trúc có liên quan về chức năng thường được phân bố liền nhau thành từng cụm có chung một cơ chế điều hòa gọi là một opêron
 • C Opêron là một nhóm gen cấu trúc kết hợp với một gen điều hòa có nhiệm vụ điều hòa phiên mã của cả nhóm gen cấu trúc cùng một lúc.
 • D Opêron là một nhóm gen cấu trúc được phiên mã cùng một lúc thành một phân tử mARN.

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Lời giải chi tiết:

Khẳng định đúng về Operon là: B

Các gen cấu trúc có liên quan về chức năng thường được phân bố liền nhau thành từng cụm có chung một cơ chế điều hòa gọi là một opêron

Đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 19 :

Điều hòa hoạt động gen ở cấp độ sau dịch mã là

 • A làm biến đổi prôtêin được tổng hợp để thực hiện chức năng nhất định. 
 • B làm bất hoạt phân tử prôtêin.
 • C điều hòa thời gian tồn tại của mARN. 
 • D biến đổi lượng mARN được tạo ra.

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Lời giải chi tiết:

Điều hòa hoạt động của gen ở cấp độ sau dịch mã là: làm biến đổi prôtêin được tổng hợp để thực hiện chức năng nhất định

Đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 20 :

Ở vi khuẩn E.coli khi-nói về hoạt động của các gen cấu trúc trong Operon Lac, kết luận nào sau đây là đúng ?

 • A Các gen này có số lần nhân đôi khác nhau và số lân phiên mã khác nhau.
 • B Các gen nay có số lần nhân đôi bằng nhau nhưng số lần phiên mã khác nhau
 • C Cac gen này có số lần nhân đôi khác nhau nhưng số lần phiên mã bằng nhau.
 • D Các gen này có số lần nhân đôi bằng nhau và số lần phiên mã bằng nhau.

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Lời giải chi tiết:

Các gen cấu trúc cùng một Operon có số lần nhân đôi và phiên mã bằng nhau

Chọn D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 21 :

Cho các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng  về Operon Lac ở vi khuẩn E.coli

(1) Operon Lac gồm vùng khởi động, vùng vận hành, nhóm gen cấu trúc Z, Y, A.

(2) Protein ức chế đóng vai trò là chất cảm ứng để đóng hoặc mở Operon

(3) gen điều hòa luôn hoạt động dù môi trường có hay không có Lactose

(4) khi môi trường có lactose , nhóm gen cấu trúc Z,Y,A được phiên mã và dịch mã tạo ra một loại enzyme phân giải lactose

(5) điều hòa hoạt động của Operon Lac chủ yếu diễn ra ở giai đoạn phiên mã và dịch mã.

 • A 1
 • B 2
 • C 3
 • D 4

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Lời giải chi tiết:

Phát biểu đúng  là: (1),(3)

Ý (2) sai vì chất cảm ứng là lactose

Ý (4) sai vì tạo ra 3 enzyme phân giải lactose

Chọn B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 22 :

Trong cơ chế điều hoà hoạt động gen ở sinh vật nhân sơ, gen điều hoà có vai trò

 • A mang thông tin qui định prôtêin ức chế (prôtêin điều hòa). 
 • B mang thông tin qui định enzim ARN pôlimeraza
 • C nơi tiếp xúc với enzim ARN pôlimeraza
 • D nơi liên kết với prôtêin điều hòa.

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Lời giải chi tiết:

Gen điều hòa mang thông tin qui định prôtêin ức chế (prôtêin điều hòa).

Chọn A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 23 :

Trong cơ chế điều hòa hoạt động của gen ở sinh vật nhân sơ, theo mô hình opêrôn Lac, Có bao nhiêu nhận định đúng về gen điều hòa (regulator: R)?

I.  Gen điều hòa nằm ở phía trước vùng khởi động P (promoter)

II. Vai trò của gen điều hòa là mang thông tin qui định cấu trúc prôtêin ức chế

III. Khi gen điều hòa hoạt động thì các gen cấu trúc không hoạt động

IV. Gen điều hòa còn có chức năng mang thông tin quy định cấu trúc enzim ARN polimeraza

 • A 2
 • B 1
 • C 3
 • D 4

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Lời giải chi tiết:

đúng

II đúng

III Sai, gen điều hòa luôn hoạt động, gen cấu trúc hoạt động khi có lactose

IV sai, gen điều hòa mang thông tin quy định cấu trúc ARN polimerase

Chọn A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 24 :

Trong cơ chế điều hòa hoạt động của operon Lac, enzim ARN polimeraza thường xuyên phiên mã ở loại gen nào sau đây?

 • A Gen điều hòa  
 • B Gen cấu trúc Z
 • C Gen cấu trúc Y
 • D Gen cấu trúc A

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Lời giải chi tiết:

Enzyme ARN polimerase thường xuyên phiên mã ở gen điều hòa trong điều kiện có hay không có lactose.

Các gen cấu trúc chỉ được phiên mã khi môi trường có lactose

Chọn A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 25 :

Thành phần nào sau đây không thuộc cấu trúc Opêron Lac ở vi khuẩn E. coli?

 • A Gen điều hòa (R).       
 • B Vùng vận hành (O).
 • C  Vùng khởi động (P).
 • D Các gen càu trúc (Z, Y, A).

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Lời giải chi tiết:

Gen điều hòa không thuộc Operon Lac

Chọn A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 26 :

Lactôzơ có vai trò gì trong quá trình điều hòa tổng hợp prôtêin ở sinh vật nhân sơ?

 • A Kích thích gen vận hành.
 • B Kích thích gen ức chế hoạt động.
 • C Làm cho protein ức chế bị bất hoạt, không gắn được vào gen vận hành, kích thích gen cấu trúc protein
 • D Cung cấp năng lượng cho quá trình tổng hợp protein.

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Lời giải chi tiết:

Lactôzơ có vai trò: Làm cho protein ức chế bị bất hoạt, không gắn được vào gen vận hành, kích thích gen cấu trúc protein

Đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 27 :

Trong cơ chế điều hòa Operon ở E.coli thì khi có lactozo, protein ức chế sẽ:

 • A Không được tổng hợp
 • B Liên kết với Operato.
 • C Biến đổi cấu hình không gian      
 • D Bị biến tính.

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Lời giải chi tiết:

Khi có lactose, protein ức chế liên kết với lactose và bị biến đổi cấu hình không gian

Chọn C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 28 :

Trên sơ đồ cấu tạo của opêron Lac ở E. coli, kí hiệu O (operator) là:

 • A Vùng khởi động.
 • B Vùng kết thúc.
 • C Vùng mã hoá
 • D Vùng vận hành.

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Lời giải chi tiết:

Kí hiệu O (operator) là vùng vận hành.

Chọn D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 29 :

Trên sơ đồ cấu tạo của opêron Lac ở E. coli, vùng khởi động được kí hiệu là:

 • A O (operator). 
 • B P (promoter).
 • C  Z, Y, A
 • D R.

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Lời giải chi tiết:

Vùng khởi động kí hiệu là P (promoter)

Chọn B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 30 :

Sự kiểm soát gen ở sinh vật nhân thực đa bào phức tạp hơn so với nhân sơ là do:

 • A Các tế bào nhân thực lớn hơn. 
 • B Sinh vật nhân sơ sống giới hạn trong môi trường ổn định.
 • C Các nhiễm sắc thể nhân thực có ít nuclêôtit hơn, do vậy mỗi trình tự nuclêôtit phải đảm nhiệm nhiều chức năng.
 • D Trong cơ thể sinh vật nhân thực đa bào, các tế bào khác nhau được biệt hóa về các chức năng khác nhau.

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Lời giải chi tiết:

Ở sinh vật nhân thực đa bào, kiểm soát gen phức tạp hơn so với nhân sơ do các tế bào khác nhau được biệt hóa chức năng khác nhau.

Chọn D

Đáp án - Lời giải

Xem thêm

Quảng cáo
list
close
Gửi bài