Đề số 10 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 9

Tải về

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 10 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Sinh học 9

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

I. Trắc nghiệm: (4 điểm )

Câu 1. Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:

1. Người con trai và người con gái sinh ra từ hai gia đình có người mắc chứng câm điếc có nên kết hôn với nhau không?

1. Không nên kết hôn với nhau

2. Nếu kết hôn thì không nên sinh con để tránh sinh con đồng hợp tử về gen gây bệnh (xác suất có thể tới 1/4)

3. Nếu tìm đối tượng khác để kết hôn thỉ phải tránh những gia đình có người mang bệnh đó.

4. Có thể kết hôn với nhau và sinh đẻ bình thường vì phần lớn con sinh ra không mang đồng hợp từ về gen gây bệnh.

A. 1,2,3.                 B. 2,3,4.                                 

C. 1,3,4                   D. 1,3,5.

2. Thế nào là lai phân tích?

A. Là phép lai giữa các cá thể mang kiểu gen dị hợp.

B. Là phép lai giữa cá thể mang tính trạng trội cần xác định kiểu gen với cá thể mang tính trạng lặn.

C. Là phép lai giữa cá thể mang tính trạng trội dị hợp với cá thể mang tính trạng lặn.

D.  Câu B và C

3. Qua giảm phân ớ động vật, mỗi noãn bào bậc 1 cho ra bao nhiêu trứng có kích thước lớn tham gia vào việc thụ tinh ?

A. 1 trứng               B. 2 trứng                  

C. 3 trứng               D. 4 trứng.

 Câu 2 . Chọn các cụm từ: đặc thù, nuclêôtit, cơ sở phân tử, tính đa dạng điền vào cho trống (...) thay cho các số 1.2, 3...để hoàn chỉnh các câu sau:

ADN của mỗi loài được…… (1)…… bởi thành phần, số lượngvà trình tự sắp xếp của các…..(2)…. do cách sắp xếp khác nhau của 4 loại nuclêôtit đã tạo nên …..(3)…… của ADN. Tính đa dạng và đặc thù của ADN là …..(4)….. cho tính đa dạng và đặc thù của các loài sinh vật.

 Câu 3 . Sắp xếp các đặc điểm của các bệnh di truyền tương ứng với từng bệnh:

Các bệnh di truyền

Trả lời

Các đặc điểm của các bện lí di truyền

1. Bệnh bạch tạng

1………….

a. Người bị câm và điếc do đột biến

2. Bệnh câm điếc bẩm sinh 

2……………

b. da và tóc màu trắng

3. Tật 6 ngón tay ở người  

3…………

c. Tay có 6 ngón do đột biến gen trội gây ra

II. Tự luận: (6 đim)

Câu 1. Phân biệt trẻ đồng sinh cùng trứng trẻ đồng sinh khác trứng. Ý nghĩa của việc nghiên cứu trẻ đồng sinh?

Câu 2 .

a. Hiện tượng di truyền liên kết gen là gì? Hiện tượng di truyền liên kết gen đã bổ sung cho quy luật phân li độc lập của Menđen ở những điểm nào?

b. Điều kiện để xảy ra di truyền liên kết gen là gì?

I. Trắc nghiệm: (4 điểm )

Câu 1.

1

2

3

A

B

A

Câu 2.

1. Đặc thù                   2. Nuclêôtit                 3. Tính da dạng                       4. Cơ sở phân tử

Câu 3.

1

2

3

B

A

C

II. Tự luận: (6 điểm)

 Câu 1.

Đồng sinh cùng trứng:

  • Một trứng được thụ tinh hình thành hợp tử, hợp tử qua những lần phân chia đầu tiên tạo thành 2 hoặc 4,... tế bào riêng biệt và mỗi tế bào phát sinh phát triển thành 1 cơ thể.
  • Đồng sinh cùng trứng cùng giới tính, rất giống nhau về kiểu hình, cùng nhóm máu, cùng dễ mắc một loại bệnh.

Đồng sinh khác trứng:

  • 2 hoặc nhiều trứng được thụ tinh với các tinh trùng khác trong cùng một thời điểm, mồi trứng được thụ tinh hình thành một hợp tử, hợp tử phát triển thành một cơ thể.
  • Đồng sinh khác trứng có thể cùng hoặc khác giới tính; cùng nhóm máu hoặc khác nhóm máu, giống nhau như anh chị em cùng bố mẹ.

Ý nghĩa của việc nghiên cửu trẻ đồng sinh:

Việc nghiên cứu trẻ đồng sinh cùng trứng có thể xác định được những tính trạng chịu ảnh hưởng của môi trường như tính trạng về số lượng(như cân nặng...) Hoặc một số tính trạng không chịu ảnh hưởng của môi trường, như tính trạng chất lượng (như nhóm máu)… Thấy rõ vai trò của kiểu gen và vai trò của môi trường đến sự hình thành tính trạng, sự ảnh hưởng khác nhau của môi trường đến tính trạng số lượng và chất lượng.

 Câu 2 .

a. Khái niệm hiện tượng di truyền liên kết gen:

Hiện tượng di truyền liên kết là hiện tượng một nhóm tính trạng di truyền cùng nhau, nhóm tính trạng này được quy định bởi các gen cùng nằm trên 1 NST và phân li cùng nhau trong quá trình giảm phân hình thành giao tử.

Hiện tượng di truyền liên kết đã bổ sung cho các quy luật di truyền của Menđen:

  • Không chỉ một gen trên 1 NST mà có nhiều gen trên 1 NST, các gen phân bố dọc theo chiều dài của NST.
  • Các gen không chỉ phân li độc lập mà còn có hiện tượng liên kết với nhau và hiện tượng liên kết gen mới là hiện tượng phổ biến.
  • Hiện tượng liên kết gen còn giải thích vì sao trong tự nhiên có những nhóm tính trạng luôn đi kèm với nhau.

b. Điều kiện để xảy ra liên kết gen:

  • Các gen phải cùng nằm trên 1 NST
  • Các gen nằm gần nhau thì liên kết càng chặt chẽ.
Tải về

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close