Đề kiểm tra 45 phút học kì 1 lịch sử 7 - Đề số 6 có lời giải chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút học kì 1 lịch sử 7 - Đề số 6 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Quảng cáo

Đề bài

Câu 1. Lập bảng tóm tắt thể hiện sự phát triển kinh tế, xã hội, văn hoá dưới thời Đinh - Tiền Lê?

Câu 2. Sau khi lên ngôi vua, Ngô Quyền đã tổ chức bộ máy nhà nước như thế nào? Nhận xét về tổ chức nhà nước đó?

Câu 3. Vì sao diễn ra “Loạn 12 sứ quân”? Kể tên một số nổi loạn mà sau này Đinh Bộ Lĩnh liên kết?

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

Câu 1.

Phương pháp: sgk trang 32-34.

Cách giải:

Lĩnh vực

Sự phát triển

Kinh tế

 - Nông nghiệp: Ruộng đất thuộc quyền sở hữu làng xã. Nhà vua có chính sách khuyến khích sản xuất nông nghiệp. Các nghề chăn nuôi trồng trọt được chú trọng.

 - Thủ công nghiệp: tiếp tục phát triển với nhiều nghề phong phú: đúc tiền, đúc vũ khí, dệt lụa, kéo tơ, làm giấy, làm đồ gốm.

 - Thương nghiệp: Từ năm 976, thuyền buôn các nước ngoài vào nước ta, dâng nhiều sản vật quý lạ cho vua Đinh.

Xã hội

 - Nông dân có ruộng đất cày cấy gắn bó với làng xã, với vua. Đời sống nhân dân ồn định.

Văn hoá

 Nho học vào nước ta nhưng chưa ảnh hưởng đáng kể. Đạo Phật được truyền bá rộng rãi.

 Chùa chiền được xây dựng.

 Nhiều loại hình văn hoá dân gian tồn tại rất phong phú như ca hát, nhảy múa, đua thuyền, đánh đu, đấu võ, đấu vật.

Câu 2.

Phương pháp: sgk trang 25.

Cách giải:

- Sau khi lên ngôi, Ngô Quyền đã tổ chức bộ máy nhà nước như sau:

+ Vua đứng đầu triều đình, quyết định mọi công việc chính trị, ngoại giao, quân sự.

+ Đặt ra các chức quan văn, quan võ.

+ Ở địa phương có các thứ sử.

- Nhận xét: Tổ chức bộ máy nhà nước còn đơn giản nhưng được thống nhất từ trung ương đến địa phương.

+ Vua đứng đầu triều đình, quyết định mọi công việc (chính trị, ngoại quân sự).

+ Dưới vua có các quan văn, quan võ.

+ Các quan địa phương là các tướng lĩnh có công được vua cử đi cai quản các địa phương gọi là thứ sử.

Câu 3.

Phương pháp: sgk trang 26, 27, suy luận.

Cách giải:

* “Loạn 12 sứ quân” diễn ra vì:

+ 965, Ngô Xương Văn chết, triều đình rơi vào tình trạng hỗn loạn.

+ Cuộc tranh chấp giữa các thể lực cát cứ, thổ hào ở địa phương tiếp diễn trở lại.

+ Bộ máy nhà nước khôno còn thống nhất từ trung ương đến dịa phương.

* Một số cuộc nổi loạn mà sau nàv Đinh Bộ Lĩnh liên kết:

+ Trần Lãm giữ Bố Hải Khấu (Thành phố Thái Bình ngày nay).

+ Phạm Bạch Hổ giữ Đằng Châu (Kim Động - Hưng Yên ngày nay).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close