Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 7 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 7 - Sinh học 9

Quảng cáo

Đề bài

Câu 1 (2 điểm) Thế nào là một hệ sinh thái?

Câu 2 ( 3 điểm)

Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất :

1. Sinh vật tiêu thụ gồm những đối tượng nào sau đây ?

A. Động vật ăn thực vật

B. Động vật ăn thịt bậc 1

C. Đông vật ần thịt bậc 2

D. Cả A, B và C

2. Thành phần sống của hộ sinh thái bao gồm những đối tượng nào sau đây ?

A. Sinh vật sản xuất

B. Sinh vật tiêu thụ

C. Sinh vật phân giải

D. Cả A, B và C

3. Trong chuỗi thức ăn sau : cỏ → Thỏ → Hổ → Vi sinh vật, thỏ được xếp vào sinh vật tiêu thụ bậc mấy ?

A. Bậc 1.                                                         B. Bậc 2

C. Bậc 3.                                                         D. Bậc 4.

Câu 3 (3 điểm) Chọn câu đúng, câu sai trong các câu sau :

Câu

Đúng

Sai

1. Mật độ quần thể là số lượng hay khối lượng sinh vật

có trong một đơn vị diện tích hay thể tích.

 

 

2. Khi nguồn thức ăn phong phú thì số lượng cá thể

trong quần thể tăng mạnh.

 

 

3. Người ta đã thực hiện phân loại các kiểu biến động

số lượng cá thể của quần thể.

 

 

Câu 4 (2 điểm) Ghép nội dung ở cột 1  với cột 2 và điền kết quả ghép vào cột 3

Cột 1

Cột 2

Cột 2

Chuỗi thức ăn

Lưới thức ăn

Gồm nhiều chuỗi thức ăn có các mắt xích chung

Gồm một dãy các sinh vật sản xuất, kết thúc là sinh vật phân giải

1…….

2……

Lời giải chi tiết

Câu 1 ( 2 điểm)

Hệ sinh thái bao gồm quần xã sinh vật và khu vực sống của quần xã. Trong hệ thái, các sinh vật luôn luôn tác động lẫn nhau và tác động qua lại với các nhân tố vô sinh của môi trường tạo thành một hệ thống hoàn chỉnh và tương đối ổn định.

Câu  2 (3điểm)

1

2

3

D

D

A

Câu 3 (3 điểm)

1

2

3

Đ

Đ

S

Câu 4 (2 điểm)

1

2

B

A

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close