Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 6 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 6 - Sinh học 9

Quảng cáo

Đề bài

Câu 1 (5 điểm)

Các sinh vật có ảnh hưởng tởi nhau như thế nào ?

Câu 2 (5 điểm)

Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:

1. Trường hợp nào sau đây là mối quan hê kí sinh ?

A. Dây tơ hồng sống bám trên bụi cây

B. Vi khuẩn cố định đạm trong nốt sần của rễ cây họ Đậu

C. Sâu bọ sống nhờ trong tổ kiến, tổ mối

D. Cả A và C

2. Mối quan hộ mà trong đó sinh vật này có lợi còn sinh vật kia không có ảnh hưởng gì là mối quan hệ

A. cộng sinh.               B. hội sinh,

C. kí sinh.                    D. cả A và B.

3. Sự khác nhau căn bản nhất giữa quan hệ hỗ trợ và quan hệ đối địch là gì ?

A. Quan hệ hỗ trợ là quan hộ giữa các sinh vật cùng loài, quan hệ đối địch là quan hệ khác loài.

B. Quan hệ hỗ trợ bao gồm quan hệ cộng sinh, hội sinh, hợp tác ; quan hệ đối địch bao gồm : cạnh tranh, kí sinh, sinh vật ăn sinh vật khác.

C. Quan hệ hỗ trợ là mối quan hê có lợi (hoặc ít nhất không có hại) cho cả hai bên ; trong quan hệ đối địch, một bên có lợi, một bên có hại

D. Quan hệ hỗ trợ giúp sinh vật chống được các điều kiện bất lợi của môi trường ; quan hệ đối địch kìm hãm sự phát triển của cả hai bên.

4. Vi khuẩn gây đường ruột thuộc loại sinh vật nào ?

A. Kí sinh

B. Nửa kí sinh

C. Cộng sinh.

D. Hội sinh.

5. Sự khác nhau căn bản nhất giữa quan hệ cộng sinh và quan hộ kí sinh là gì ?

A. Trong quan hộ cộng sinh hai bên sống nhờ vào nhau ; trong quan hệ kí sinh một bên sống nhờ vào bên kia.

B. Trong quan hệ cộng sinh, hai bên cùng có lợi; trong quan hệ kí sinh chỉ một bên có lợi.

C. Quan hệ cộng sinh : cần thiết và có lợi cho cả hai bên ; quan hệ kí sinh : quan hệ sống bám của một sinh vật này lên một sinh vật khác.

D. Cộng sinh là quan hệ hỗ trợ, kí sinh là quan hệ đối địch.

Lời giải chi tiết

Câu 1 (5 điểm)

Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật:

Các sinh vật luôn có mối quan hệ qua lại với nhau. Mọi sinh vật sống trong môi trường đều có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến các sinh vật khác, không có sinh vật nào sống tách biệt với các sinh vật khác.

Mối quan hệ giữa các sinh vật gồm :

+ Quan hệ cùng loài gồm quan hộ hỗ trợ và quan hộ cạnh tranh.

+ Quan hệ khác loài gồm quan hệ hỗ trợ giữa các sinh vật khác loài và quan hệ đối địch giữa các sinh vật khác loài.

Câu 2 (5 điểm)

1

2

3

4

5

A

B

C

A

B

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close