Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 6 - Vật lý 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 6 - Vật lý 12

Quảng cáo

Đề bài

Một chùm bức xạ có bước sóng \(0,42\mu m\)  được chiếu vào catot của tế bào quang điện cho dòng điện bão hòa có cường độ 1,6mA. Khi UAK = 2,4V.

a) (5 điểm) Tính công thoát electron của kim loại dùng làm catot.

b) (5 điểm) Tính số electron bật ra khỏi catot trong 1 giây.

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{l}a)\,\dfrac{{hc}}{\lambda } = A + eU\\ \Rightarrow A = \dfrac{{hc}}{\lambda } - eU \\\;\;\;\;\;\;\;\;\;= \dfrac{{6,{{625.10}^{ - 34}}{{.3.10}^8}}}{{0,{{42.10}^{ - 6}}}} - 1,{6.10^{ - 19}}.2,4 \\ \;\;\;\;\;\;\;\;\;= 0,{86.10^{ - 19}}J\\b)\,n = \dfrac{1}{e} = \dfrac{{1,{{6.10}^{ - 3}}}}{{1,{{6.10}^{ - 19}}}} = {10^{16}}.\end{array}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close