Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 3 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 3 - Sinh học 9

Quảng cáo

Đề bài

Câu 1 (5 điểm)

Quá trình nhân đôi ADN diễn ra theo nguyên tắc nào ? Có nhận xét gì về cấu tạo giữa 2 ADN con và ADN mẹ?

Câu 2 (5 điểm)

Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất :

1. Gen là gì ?

A. Gen là một đoạn của phân tử ADN mang thông tin di truyền, có khả năng tự nhân đôi

A. Gen là một đoạn của NST

C. Gen bao gồm các nuclêôtit liên kết với nhau bằng các liên kết hoá trị

D Cả A B và C

2. Nguyên tắc bán bảo toàn được thể hiên trong cơ chế nào ?

A. Tự nhân đôi ADN

B. Tổng hợp ARN

C. Hình thành chuỗi axit amin

D. Cả A và B

3. Khi bước vào quá trình nhân đôi hoặc sao mã, 2 mạch ADN được tách nhau ra là nhờ

A. liên kết hoá trị giữa các nuclêôtit trong 1 mạch.

B. liên kết hiđrô giữa 2 mạch là liên kết yếu.

C. xúc tác của enzim.

D. cả B và C.

4. Sự tự nhân đôi của ADN xảy ra ở kì nào?

A. Kì trung gian          B. Kì đầu.

C. Kì giữa.                  D. Kì cuối.

5. Nguyên liệu cung cấp cho quá trình nhân đôi ADN là?

A. các axit amin tự do trong tế bào.

B. các nulêôtit tự do trong tế bào.

C. các liên kết hiđrô.

D. các bazơ nitrơ trong tế bào.

Lời giải chi tiết

Câu 1 (5 điểm)

Quá trình nhân đôi của ADN diễn ra theo những nguyên tắc sau:

Nguyên tắc bổ sung : sự liên kết các nuclêôtit ở mạch khuôn với các nuclêôtit tự do trong môi trường nội bào, trong đó A liên kết với T bằng 2 liên kết hiđrô hay ngược lại, G liên kết với X bằng 3 liên kết hiđrô hay ngược lại.

Nguyên tắc giữ lại một nửa (bán bảo toàn) : trong mỗi ADN con có một mạch của ADN mẹ (mạch cũ), còn một mạch mới được tổng hợp.

2 ADN con được tạo ra giống nhau và giống với ADN mẹ. Đó là nhờ quá trình tự nhân đôi theo nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc giữ lại một nửa.

Câu 2 (5 điểm)

1

2

3

4

5

A

D

C

A

B

1. Gen là một đoạn của phân tử ADN mang thông tin di truyền, có khả năng tự nhân đôi

Chọn A

2. Nguyên tắc bán bảo toàn được thể hiện trong: Tự nhân đôi ADN, Tổng hợp ARN

Chọn D

3. Khi bước vào quá trình nhân đôi hoặc sao mã, 2 mạch ADN được tách nhau ra là nhờ xúc tác của enzim.

Chọn C

4. Sự tự nhân đôi của ADN xảy ra ở kì trung gian

Chọn A

5. Nguyên liệu cung cấp cho quá trình nhân đôi ADN là các nulêôtit tự do trong tế bào.

Chọn B

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close