Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 - Đề số 1 có lời giải chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 lịch sử 12 - Đề số 1 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Quảng cáo

Đề bài

Câu 1. Phong trào cách mạng 1930 -1931 có ý nghĩa như

A. Cuộc tập dượt đầu tiên của Đảng và quần chúng cho tổng khởi nghĩa tháng Tám sau này.

B. Cuộc tập dượt thứ hai của Đảng và quần chúng cho tổng khởi nghĩa tháng Tám sau này.

C. Cuộc tập dượt chống chủ nghĩa khủng bố của Đảng và quần chúng cho tổng khởi nghĩa tháng Tám sau này.

D. Cuộc tập dượt chống chủ nghĩa phát xít của Đảng và quần chúng cho tổng khởi nghĩa tháng Tám sau này.

Câu 2. Mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Việt Nam trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế (1929-1933) là

A. mâu thuẫn giữa nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp, vô sản với tư sản.

B. mâu thuẫn giữa vô sản với tư sản.

C. mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp, nông dân với địa chủ phong kiến.

D. mâu thuẫn giữa vô sản với tư sản, nông dân với địa chủ phong kiến.

Câu 3. Từ tháng 9 đến hết năm 1930, trung tâm phong trào cách mạng 1930 – 1931 ở đâu?

A. Hà Nội – Hải Phòng.

C. Sài Gòn – Chợ Lớn.

B. Hải Phòng – Quảng Ninh.

D. Nghệ An – Hà Tĩnh. 

Câu 4. Phong trào cách mạng 1930 – 1931 đã có kết quả là

A. lật đổ ách thống trị của đế quốc – phong kiến trên toàn Nghệ - Tĩnh.

B. Đảng đã tập hợp được nhân dân trong mặt trận dân tộc thống nhất rộng rãi.

C. bước đầu giải quyết được yêu cầu ruộng đất của nông dân.

D. liên minh công – nông đã hình thành. 

Câu 5. Cuộc đấu tranh nhân ngày Quốc tế Lao động 1-5-1930 có ý nghĩa lịch sử như thế nào?

A. Lần đầu tiên công nhân Việt Nam biểu tình kỉ niệm ngày Quốc tế Lao động và thể hiện tình đoàn kết với công nhân thế giới.

B. Đây là cuộc đấu tranh vũ trang đầu tiên của công nhân.

C. Lần đầu tiên, công nhân Việt Nam đấu tranh công khai kỉ niệm ngày Quốc tế Lao động và thể hiện tình đoàn kết với công nhân thế giới.

D. Lần đầu tiên công nhân và nông dân liên minh với nhau trong một phong trào đấu tranh.

Câu 6. Mục tiêu đấu tranh của phong trào 1930 - 1931 là

A. chống phong kiến giành ruộng đất cho dân cày.

B. chống chế độ phản động thuộc địa, chống phát xít, chống chiến tranh.

C. chống đế quốc, chống phong kiến giành độc lập dân tộc và ruộng đất cho dân cày.

D. chống đế quốc Pháp giành độc lập cho dân tộc.

Câu 7. Khối Liên minh công-nông được hình thành từ phong trào nào?

A. Từ phong trào dân tộc dân chủ 1925-1930

B. Từ phong trào Xô viết Nghệ-Tĩnh

C. Từ phong trào cách mạng 1930-1931

D. Từ phong trào dân chủ 1936-1939

Câu 8. Ai là Tổng bí thư đầu tiên của nước ta?

A. Nguyễn Ái Quốc

B. Trần Phú

C. Lê Hồng Phong

D. Nguyễn Văn Cừ

Câu 9. Ý nghĩa lịch sử quan trọng nhất của phong trào cách mạng 1930-1931 với đỉnh cao Xô viết Nghệ - Tĩnh là 

A. đánh bại hoàn toàn thực dân Pháp và phong kiến tay sai.

B. khẳng định đường lối đúng đắn của Đảng, quyền lãnh đạo của giai cấp công nhân.

C. để lại nhiều bài học sáng tạo cho Cách mạng tháng Tám năm 1945.

D. làm lung lay tận gốc chế độ phong kiến ở nông thôn Việt Nam.

Câu 10. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới năm 1929 – 1933 đã làm trầm rọng thêm tình trạng đói khổ của mọi tầng lớp, giai cấp trong xã hội, nhưng khổ cực nhất vẫn là

A. nông dân

B. trí thức, tiểu tư sản

C. công nhân

D. tư sản

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 A

 C

 B

 A

Câu 1.

Phương pháp: sgk trang 95.

Cách giải:

Phong trào 1930 -1931 có ý nghĩa như một cuộc tập dượt đầu tiên của Đảng và quần chúng cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám sau này.

Chọn đáp án: A

Câu 2.

Phương pháp: sgk trang 91.

Cách giải:

Trong thời kì khủng hoảng kinh tế (1929 – 1933), mâu thuẫn xã hội ngày càng sâu sắc, trong đó có hai mâu thuẫn cơ bản là mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp, nông dân với địa chủ phong kiến.

Chọn đáp án: C

Câu 3.

Phương pháp: sgk trang 92.

Cách giải:

Từ tháng 9 đến hết năm 1930, trung tâm phong trào cách mạng 1930 – 1931 ở Nghệ An – Hà Tĩnh.

Chọn đáp án: D

Câu 4.

Phương pháp: sgk trang 95.

Cách giải:

Từ phong trào 1930 – 1931, khối liên minh công – nông được hình thành, công nhân và nông dân đã đoàn kết trong đấu tranh cách mạng.

Chọn đáp án: D

Câu 5.

Phương pháp: skg trang 92, suy luận.

Cách giải:

Tháng 5 trên phạm vi cả nước đã bùng nổ nhiều cuộc đấu tranh nhân ngày Quốc tế lao động 1-5. Các cuộc đấu tranh này là bước ngoặt của phong trào cách mạng. Lần đầu tiên giai cấp công nhân Việt Nam biểu tình kỉ niệm ngày Quốc tế Lao động, đấu tranh đòi quyền lợi cho nhân dân lao động trong nước và thể hiện tình đoàn kết với công nhân thế giới. Đây là ý nghĩa quan trọng của phong trào.

Chọn đáp án: A

Câu 6.

Phương pháp: sgk trang 91, 91, suy luận.

Cách giải:

Dựa vào những khẩu hiệu đấu tranh của nhân dân trong phong trào này như: “Đả đảo chủ nghĩa đế quốc!”. ‘Đả đảo phong kiến”, “Ruộng đất về tay dân cày” có thể suy ra mục tiêu đấu tranh của phong trào này là chống đế quốc và chống phong kiến để giành độc lập dân tộc và ruộng đất cho dân cày. Phong trào cách mạng 1930 -1931 cũng là phong trào đầu tiên do Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo nên sẽ thực hiện đúng chủ trương trong Cương lĩnh chính trị.

Chọn đáp án: C

Câu 7.

Phương pháp: sgk trang 95, suy luận.

Cách giải:

Từ phong trào cách mạng 1930 – 1931, khối liên minh công – nông được hình thành, công nhân và nông dân đã đoàn kết trong đấu tranh cách mạng.

Chọn đáp án: C

Câu 8.

Phương pháp: sgk trang 94, suy luận.

Cách giải:

Tại Hội nghị lần thứ nhất ban chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam (10-1930) đã bầu Ban chấp hành Trung ương chính thức do Trần Phú làm Tổng bí thư và thông qua Luận cương chính trị của Đảng.

=> Trần Phú là Tổng bí thư đầu tiên của Đảng.

Chọn đáp án: B

 Câu 9.

Phương pháp: phân tích, đánh giá.

Cách giải:

Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập đầu năm 1930, phong trào 1930 – 1931 là phong trào đầu tiên do Đảng lãnh đạo.

Sự phát triển của phong trào 1930 – 1931 với đỉnh cao là sự thành lập các Xô viết ở Nghệ An và Hà Tinh đã chửng tỏ và khẳng định đường lối đúng đắn của Đảng và quyền lãnh đạo của giai cấp công nhân. Đó cũng chính là ý nghĩa lịch sử quan trọng nhất của phong trào 1930 – 1931.

Chọn đáp án: B

Câu 10.

Phương pháp: phân tích, đánh giá.

Cách giải:

Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929- 1933 ảnh hưởng nghiêm trọng nhất và diễn ra đầu tiên trong lĩnh vực nông nghiệp. Để bù đắp thiệt hại của cuộc khủng hoảng, thực dân Pháp sẽ tăng cường vơ vét và bóc lột nhân dân ta, trong đó chủ yếu là nông dân – giai cấp có số lượng đông đảo nhất. Nông dân không chỉ chịu cảnh thuế cao, vay nợ nặng lãi mà các nông phẩm làm ra đều phải bán với giá thấp. Ruộng đất thì bị địa chủ người Việt và người Pháp chiếm đoạt khiến cho nông dân bị bần cùng hóa.

Chọn đáp án: A

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close