Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 - Đề số 2 - Hóa học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 - Đề số 2 - Hóa học 10

Quảng cáo

Đề bài

Câu 1: Nguyên tử là phần tử nhỏ nhất của chất:

A. mang điện tích dương

B. mang điện tích âm

C. trung hòa về điện

D. có thể mang điện hoặc không mang điện

Câu 2: Số nơtron và số proton có trong một nguyên tử nhôm (\({}_{13}^{27}Al\)) lần lượt là 

A. 13 và 13.

B. 13 và 14.

C. 13 và 28.

D. 14 và 13.

Câu 3: Cho các nhận xét sau: Trong nguyên tử:

(1) Tổng số hạt proton bằng điện tích hạt nhân nguyên tử.

(2) Số hạt proton trong hạt nhân luôn bằng số electron lớp vỏ của nguyên tử.

(3) Số hạt proton bằng số hạt nơtron.

(4) Số hạt nơtron trong hạt nhân luôn bằng số electron ở lớp vỏ của nguyên tử.

Số nhận xét không đúng là:

A. 2

B. 3

C. 1

D. 4

Câu 4: Phân lớp có mức năng lượng cao nhất trong các phân lớp sau là

A. 2s.

B. 3p.

C. 3d.

D. 4s.

Câu 5: Nói về cấu tạo lớp vỏ electron của nguyên tử, phát biểu nào sau đây sai?

A. Lớp thứ hai chứa tối đa 8 electron.

B. Phân lớp d chứa tối đa 5 electron.

C. Phân lớp p chứa tối đa 6 electron.

D. Lớp thứ ba chứa tối đa 18 electron.

Câu 6: Mức năng lượng của các electron trên các phân lớp s, p, d thuộc cùng một lớp được xếp theo thứ tự là

A. p < s < d.       

B. s < p < d.         

C. d < s < p.         

D. s < d < p.

Câu 7: Nguyên tử X có tổng số electron trong các phân lớp p là 7. Nguyên tử X có tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt mang điện của nguyên tử Y là 10. X và Y là các nguyên tử nào sau đây (cho O (Z=8), Mg (Z=12), Al (Z=13), Si (Z=14), Cl (Z=17))

A. Al và O 

B. Al và Cl 

C. Si và O

D. Mg và Cl 

Câu 8: Nguyên tử nguyên tố M có tổng số hạt là 180, trong đó hạt mang điện chiếm 58,89% tổng số hạt. Số đơn vị điện tích hạt nhân là:

A. 74

B. 35

C. 53

D. 53+

Câu 9: Tổng số hạt cơ bản (p, n, e) của một nguyên tử X là 26. Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 6. nguyên tử X là:

A. \({}_8^{20}O\)

B. \({}_9^{19}F\)

C. \({}_9^{18}F\)

D. \({}_8^{18}O\)

Câu 10: Trong tự nhiên brom có hai đồng vị là \({}_{35}^{79}{\text{Br}}\) và \({}_{35}^{81}{\text{Br}}\), nguyên tử khối trung bình của brom là 79,986. Nếu nguyên tử khối mỗi đồng vị có giá trị bằng số khối thì tỉ lệ % số nguyên tử đồng vị \({}_{35}^{79}{\text{Br}}\) là

A. 49,3%.

B. 50,7%.

C. 46%.

D. 54%.

Lời giải chi tiết

Đáp án

1. C

2. D

3. B

4. C

5. B

6. B

7. A

8. C

9. D

10. B

Câu 1:

Nguyên tử có có số hạt proton bằng số electron nên nguyên tử trung hòa về điện.

Đáp án C

Câu 2:

Số p = Z = 13

Số n = A – Z = 27 – 13 = 14

Vậy số n là 14 và số p là 13.

Đáp án D

Câu 3:

Nhận xét (1) không đúng vì tổng số hạt proton bằng số đơn vị điện tích hạt nhân nguyên tử.

Nhận xét (2) đúng.

Nhận xét (3) không đúng vì trong hạt nhân số hạt proton và số hạt nơtron có thể bằng nhau hoặc không bằng nhau.

Nhận xét (4) không đúng vì số hạt proton trong hạt nhân luôn bằng số electron ở lớp vỏ của nguyên tử.

Vậy có 3 nhận xét không đúng.

Đáp án B

Câu 4:

Thứ tự mức năng lượng: 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, ...

Vậy trong các phân lớp đề cho, phân lớp 3d có mức năng lượng cao nhất.

Đáp án C

Câu 5:

Dựa vào quy tắc số electron tối đa trong phân lớp và lớp electron:

+ Lớp thứ n có tối đa 2n2 electron.

+ Phân lớp s có tối đa 2 electron, phân lớp p có tối đa 6 electron, phân lớp d có tối đa 10 electron, phân lớp f có tối đa 14 electron.

- Xét A: Lớp thứ hai có chứa tối đa 2.22 = 8 electron → Phát biểu A đúng.

- Xét B: Phân lớp p có tối đa 6 electron → Phát biểu C đúng.

- Xét C: Phân lớp d chứa tối đa 10 electron →Phát biểu B sai.

- Xét D: Lớp thứ ba có chứa tối đa 2.32 = 18 electron → Phát biểu D đúng.

Đáp án B

Câu 6:

Trong cùng một lớp ta có sự so sánh mức năng lượng của các phân lớp là: s < p < d < f

Đáp án B

Câu 7:

Cấu hình e của X là: 1s22s22p63s23p1 => ZX = 13 => X là Al

Nguyên tử X có tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt mang điện của nguyên tử Y là 10

=> 2ZX – 2ZY = 10 => ZY = 8 => Y là O

Đáp án A

Câu 8:

Đặt số p = số e = Z và số n = N

- Tổng số hạt là 180: 2Z + N = 180 (1)

- Số hạt mang điện (p, e) chiếm 58,89% tổng số hạt nên ta có: 2Z = 180.58,89% = 106 (2)

Từ (1) và (2) tính được Z = 53 và N = 74

Vậy số đơn vị điện tích hạt nhân của M là 53

Đáp án C

Câu 9:

Đặt số p = số e = Z; số n = N

- Tổng số hạt cơ bản (proton, nơtron, và electron) là 26: 2Z + N = 26 (1)

- Số hạt mạng điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 6: 2Z – N = 6 (2)

Giải (1) và (2) thu được Z = 8 và N = 10

=> A = Z + N = 8 + 10 = 18

Vậy kí hiệu hóa học của nguyên tố là \({}_8^{18}O\)

Đáp án D

Câu 10:

Gọi phần trăm số nguyên tử của là x % và là y%

Ta có hệ phương trình:

\(\left\{ \begin{gathered}
x + y = 100 \hfill \\
\dfrac{{79x + 81y}}{{100}} = 79,986 \hfill \\
\end{gathered} \right. \to \left\{ \begin{gathered}
x = 50,7\% \hfill \\
y = 49,3\% \hfill \\
\end{gathered} \right.\)

Đáp án B

Loigiaihay.com

 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close