Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng đã có những quyết định gì? Nêu ý nghĩa lịch sử của Đại hội.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 141 SGK Lịch sử 12

Quảng cáo

Đề bài

Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng đã có những quyết định gì? Nêu ý nghĩa lịch sử của Đại hội. 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 140, 141 để trả lời. 

Lời giải chi tiết

1. Nội dung của Đại hội đại biểu lần thứ II của đảng

 - Thông qua hai bản báo cáo quan trọng:

+ Báo cáo chính trị của chủ tịch Hồ Chí Minh.

+ Báo cáo Bàn về cách mạng Việt Nam do Tổng bí thư Trường Chinh trình bày.

- Đại hội quyết định tách Đảng Cộng sản Đông Dương, ở mỗi nước sẽ thành lập một Đảng riêng.

- Đại hội quyết định đưa Đảng ra hoạt động công khai, lấy tên là Đảng Lao động Việt Nam.

- Thông qua Tuyên ngôn, Chính cương và Điều lệ mới, quyết định xuất bản báo Nhân dân - cơ quan ngôn luận Trung ương của Đảng.

- Bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Bộ Chính trị, Hồ Chí Minh được bầu làm Chủ tịch Đảng, Trường Chinh làm Tổng Bí thư Đảng.

2. Ý nghĩa: Đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình trưởng thành và lãnh đạo cách mạng của Đảng, là “Đại hội kháng chiến thắng lợi”.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close