Chuyên đề 2: Một số bệnh dịch ở người và cách phòng chống