Quảng cáo
 • I. Thông sử và lịch sử theo lĩnh vực

  Hãy giới thiệu tóm tắt một số cách trình bày lịch sử truyền thống và nêu ví dụ. Thông sử là gì? Nội dung chính của thông sử. Theo em, những cuốn sách như trong Hình 6 (tr.8) có phải là thông sử không? Vì sao? Giới thiệu khái quát một số lĩnh vực của lịch sử. Em hãy giải thích ý nghĩa của việc phân chia lịch sử theo lĩnh vực. Khái niệm và nội dung chính của lịch sử dân tộc, lịch sử thế giới. Kể tên một số cuốn sách lịch sử dân tộc và lịch sử thế giới.

  Xem lời giải
 • II. Một số lĩnh vực của lịch sử Việt Nam

  Hãy cho biết đối tượng và phạm vi của lịch sử văn hóa Việt Nam. Em hãy chỉ rõ các thời kì phát triển của văn hóa Việt Nam và nêu nét chính của từng thời kì. Hãy cho biết đối tượng, phạm vi của lịch sử tư tưởng Việt Nam. Hãy giới thiệu nét chính của lịch sử tư tưởng Việt Nam qua các thời kì. Hãy cho biết đối tượng của lịch sử xã hội Việt Nam. Hãy tóm tắt nét chính của lịch sử xã hội Việt Nam. Giải thích đối tượng của lịch sử kinh tế Việt Nam. Tóm tắt nét chính về lịch sử kinh tế Việt Nam qua các

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Luyện tập và vận dụng - Chuyên đề 1

  Lập bảng thống kê những hình thức trình bày lịch sử và nêu ví dụ cụ thể. Tại sao thông sử là hình thức trình bày phổ biến nhất. Em hãy cùng nhóm bạn tìm hiểu và giới thiệu về một bộ thông sử Việt Nam hoặc thế giới. Em hãy thể hiện lại nét chính của lịch sử Việt Nam theo các lĩnh vực (văn hóa, tư tưởng, xã hội, kinh tế,...) trên trục thời gian.

  Xem lời giải