Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 84 SBT sử 9

  Giải bài 1 trang 84 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng

 • pic

  Bài 2 trang 85 SBT sử 9

  Giải bài 2 trang 85 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước câu trả lời sau

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 86 SBT sử 9

  Giải bài 3 trang 86 sách bài tập Lịch sử 9. Đảng và Chính Phủ đã thực hiện để giải quyết nạn đói, nạn dốt

 • pic

  Bài 4 trang 86 SBT sử 9

  Giải bài 4 trang 86 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy điền thời gian cho phù hợp với sự kiện lịch sử trong bảng dưới đây

 • pic

  Bài 5 trang 87 SBT sử 9

  Giải bài 5 trang 87 sách bài tập Lịch sử 9. Đảng, Chính phủ và nhân dân ta đã làm gì trước âm mưu và hành động xâm lược

Gửi bài