Quảng cáo
 • Bài 23. Nguồn lực phát triển kinh tế

  1. Trình bày khái niệm nguồn lực phát triển kinh tế. Nêu ví dụ. 2. Trình bày cách phân loại nguồn lực dựa vào nguồn gốc và phạm vi lãnh thổ. Phân tích vai trò của mỗi loại nguồn lực đối với sự phát triển kinh tế. 3. Ví dụ về một nguồn lực và phân tích vai trò của nguồn lực đó đối với sự phát triển kinh tế ở một quốc gia trên thế giới. 4. Sưu tầm thông tin về một nguồn lực phát triển kinh tế ở tỉnh hoặc thành phố nơi em sinh sống.

  Xem lời giải
 • Bài 24. Cơ cấu kinh tế, một số tiêu chí đánh giá sự phát triển kinh tế

  1. Trình bày khái niệm cơ cấu kinh tế. 2. Phân tích sơ đồ cơ cấu kinh tế. Phân biệt các loại cơ cấu kinh tế theo ngành, theo thành phần kinh tế, theo lãnh thổ. 3. Phân biệt một số tiêu chí: GDP, GNI, và GDP, GNI bình quân đầu người. Nhận xét sự phân hóa GNI bình quân đầu người trên thế giới, năm 2020...

  Xem lời giải
 • Quảng cáo