Chương 8. Làm quen với biến cố và xác suất của biến cố