Quảng cáo
 • Bài 19. Dân số và sự phát triển dân số thế giới

  1. Nhận xét sự thay đổi dân số thế giới theo không gian và thời gian. 2. Nhận xét tình hình phát triển dân số thế giới giai đoạn 1804 – 2020, xu hướng phát triển dân số thế giới giai đoạn 2020 – 2037. 2. Phân biệt gia tăng dân số tự nhiên và gia tăng dân số cơ học. Trình bày khái niệm gia tăng dân số thực tế. Lấy ví dụ minh họa...

  Xem lời giải
 • Bài 20. Cơ cấu dân số

  1. Trình bày quan niệm cơ cấu dân số theo giới. Nhận xét tỉ lệ nam và nữ trong tổng số dân của các châu lục, năm 1950 và 2020. 2. Cho biết thế nào là cơ cấu dân số theo tuổi. Trình bày các cách phân chia cơ cấu dân số theo tuổi. 3. Trình bày cơ cấu dân số theo lao động. Lấy ví dụ minh họa...

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Bài 21. Phân bố dân cư và đô thị hóa

  1. Hãy nhận xét tình hình phân bố dân cư trên thế giới. 2. Phân tích ảnh hưởng của các nhân tố đến sự phân bố dân cư. Lấy ví dụ minh họa. Cho biết nhân tố nào có vai trò quyết định đến sự phân bố dân cư. Vì sao? 3. Trình bày khái niệm đô thị hóa...

  Xem lời giải
 • Bài 22. Thực hành phân tích tháp dân số, vẽ biểu đồ cơ cấu dân số theo nhóm tuổi

  1. So sánh tháp dân số của châu Phi, châu Á, châu Âu về cơ cấu dân số theo tuổi, cơ cấu dân số theo giới tính. 2. a. Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu dân số theo nhóm tuổi của nhóm nước phát triển và đang phát triển, năm 2020. b. Nhận xét và giải thích cơ cấu dân số theo nhóm tuổi của nhóm nước phát triển và đang phát triển, năm 2020.

  Xem lời giải