Quảng cáo
  • Bài 22. Châu Nam Cực

    1. Nêu đặc điểm vị trí địa lí của châu Nam Cực. 2. Trình bày lịch sử khám phá và nghiên cứu châu Nam Cực. 3. Trình bày đặc điểm thiên nhiên nổi bật của châu Nam Cực. 4. Mô tả kịch bản về sự thay đổi thiên nhiên châu Nam Cực khi có biến đổi khí hậu toàn cầu. 5. Sự ấm lên của khí hậu có tác động như thế nào đối với thiên nhiên của châu Nam Cực?...

    Xem lời giải
  • Quảng cáo