Quảng cáo
 • Bài 10. Quy tắc Octet

  Liên kết hoá học là Theo quy tắc octet, khi hình thành liên kết hoá học, các nguyên tử có xu hướng nhường Khi hình thành liên kết hoá học, nguyên tử có số hiệu nào sau đây có xu hướng nhường 2 electron để đạt cấu hình electron bền vững theo quy tắc octet?

  Xem lời giải
 • Bài 11. Liên kết ion

  Liên kết ion được tạo thành giữa hai nguyên tử bằng Biểu diễn sự tạo thành ion nào sau đây đúng? Liên kết ion là loại liên kết hoá học được hình thành nhờ lực hút tĩnh điện giữa các phần tử nào sau đây?

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Bài 12. Liên kết cộng hóa trị

  Liên kết cộng hóa trị là liên kết hoá học được hình thành giữa hai nguyên tử bằng Hợp chất nào sau đây có liên kết cộng hoá trị không phân cực? Hợp chất nào sau đây có liên kết cộng hoá trị phân cực?

  Xem lời giải
 • Bài 13. Liên kết hydrogen và tương tác van der waals

  Liên kết hydrogen là loại liên kết hoá học được hình thành giữa các nguyên tử nào sau đây? Tương tác van der Waals được hình thành do

  Xem lời giải
 • Bài 14. Ôn tập chương 3

  Quy tắc octet không đúng với trường hợp phân tử chất nào sau đây? Phát biểu nào sau đây không đúng về liên kết có trong phân tử HCl?

  Xem lời giải