Quảng cáo
  • Bài 13. Phản ứng oxi hóa - khử

    Quá trình bị gỉ của đinh ốc ngoài không khí được mô tả như hình dưới đây: Xác định số oxi hóa của mỗi nguyên tử nguyên tố trong các hợp chất ion Al2O3, CaF2. Xác định số oxi hóa của mỗi nguyên tử trong hợp chất sau: N = O, CH4.

    Xem lời giải
  • Quảng cáo