Câu hỏi 8 trang 38 SGK Đại số 10

Xét tính chẵn lẻ của các hàm số...

Quảng cáo

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Xét tính chẵn lẻ của các hàm số

LG a

\(y = 3{x^2} - 2\)

Lời giải chi tiết:

y = f(x) = 3x2 – 2

TXĐ:D = R ⇒ x ∈ D thì-x ∈ D

Ta có: f(-x) = 3(-x)2 – 2 = 3x2 – 2 = f(x)

Vậy hàm số y = f(x) = 3x2 – 2 là hàm số chẵn

LG b

\(y = {1 \over x}\)

Lời giải chi tiết:

\(y = f(x) = {1 \over x}\)

TXĐ: D = R \{0} ⇒ x ∈ D thì -x ∈ D

\(f( - x) = {1 \over {( - x)}} =  - {1 \over x} =  - f(x)\)

LG c

\(y = \sqrt x \)

Lời giải chi tiết:

y = √x

TXĐ: D = [0; +∞) ⇒ x ∈ D thì -x ∉ D

Vậy hàm số trên không là hàm số chẵn cũng không là hàm số lẻ.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close