Trả lời câu hỏi 3 trang 66 SGK Hình học 12

Với hệ tọa độ Oxyz trong không gian...

Quảng cáo

Đề bài

Với hệ tọa độ \(Oxyz\) trong không gian, cho \(\overrightarrow a  = (3,0,1);\,\overrightarrow b  = (1, - 1, - 2);\,\overrightarrow c  = (2,1, - 1)\). Hãy tính \(\overrightarrow a .(\overrightarrow b  + \overrightarrow c );\,\,|\overrightarrow a  + \overrightarrow b |\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Cho \(\overrightarrow a \left( {x,y,z} \right) \text{ và} \overrightarrow b \left( {n,m,l} \right)\)

+ Cộng hai véc tơ: \(\overrightarrow a  + \overrightarrow b  = \left( {x + n,y + m, z+l} \right)\)

+ Nhân vô hướng: \(\overrightarrow a .\overrightarrow b  = x.n + y.m + z.l\)

+ độ dài: \(\left| {\overrightarrow a } \right| = \sqrt {{x^2} + {y^2}+ {z^2}} \)

Lời giải chi tiết

Ta có: \(\overrightarrow b  + \overrightarrow c  = \left( {1 + 2; - 1 + 1;\left( { - 2} \right) + \left( { - 1} \right)} \right) = \left( {3;0; - 3} \right)\) \( \Rightarrow \overrightarrow a .\left( {\overrightarrow b  + \overrightarrow c } \right) = 3.3 + 0.0 + 1.\left( { - 3} \right) = 6\)

\(\overrightarrow a  + \overrightarrow b  = \left( {3 + 1;0 + \left( { - 1} \right);1 + \left( { - 2} \right)} \right) = \left( {4; - 1; - 1} \right)\) \( \Rightarrow \left| {\overrightarrow a  + \overrightarrow b } \right| = \sqrt {{4^2} + {{\left( { - 1} \right)}^2} + {{\left( { - 1} \right)}^2}}  = \sqrt {18}  = 3\sqrt 2 \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close