Câu hỏi 2 trang 97 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 2 trang 97 SGK Đại số 10. Biểu diễn hình học tập nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn....

Quảng cáo

Đề bài

Biểu diễn hình học tập nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

\(\left\{ \matrix{
2x - y \le 3 \hfill \cr
2x + 5y \le 12x + 8 \hfill \cr} \right.\)

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

\(\left\{ \matrix{
2x - y \le 3 \hfill \cr
2x + 5y \le 12x + 8 \hfill \cr} \right.\) \( \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
2x - y \le 3 \hfill \cr
10x -5y \ge -8 \hfill \cr} \right.\)

Vẽ hai đường thẳng \(2x - y = 3 \Leftrightarrow y = 2x - 3\) và \(10x - 5y =  - 8 \Leftrightarrow 5y = 10x + 8\) ta được:

Lấy điểm O(0;0), ta thấy O không thuộc cả 2 đường thẳng trên và \(2.0-0 ≤ 3\) và \(10.0-5.0\ge -8\) nên phần được giới hạn bởi 2 đường thẳng trên chứa điểm O( phần ko tô đậm) là nghiệm của hệ bất phương trình.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài