Câu 7 trang 33 SGK Hóa 12 Nâng cao

Đun nóng dung dịch chứa 18g Glucozơ với một lượng

Quảng cáo

Đề bài

Đun nóng dung dịch chứa \(18\) g Glucozơ với một lượng vừa đủ \(AgN{O_3}\) trong \(N{H_3}\) thấy \(Ag\) tách ra. Tính lượng \(Ag\) thu được và khối lượng \(AgN{O_3}\) cần dùng biết rằng phản ứng xảy ra hoàn toàn.

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{
& C{H_2}OH{\left( {CHOH} \right)_4}CHO + 2AgN{O_3} + 3N{H_3} + 2{H_2}O\buildrel {t^\circ } \over
\longrightarrow \cr 
& \cr 
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\buildrel {t^\circ } \over
\longrightarrow C{H_2}OH{\left( {CHOH} \right)_4}COON{H_4} + 2Ag + 3N{H_4}N{O_3} \cr} \)

Hay 

\(\eqalign{
& HOC{H_2} - {\left( {CHOH} \right)_4} - CHO\buildrel {t^\circ } \over
\longrightarrow 2Ag \downarrow \cr 
& \cr 
& \,\,\,\,\,\,\,\,{{18} \over {180}}=0,1\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\buildrel {} \over
\longrightarrow \,\,0,2 \cr 
& \cr 
&  \Rightarrow {m_{Ag}} = 0,2.108 = 21,6g. \cr 

& \Rightarrow {m_{AgN{O_3}}} = 0,2.170 = 34(g) \cr 
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \cr} \)

loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close