Câu 7 trang 21 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Một bánh đà quay nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ

Quảng cáo

Bài 7. Một bánh đà quay nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ và sau \(5\) s thì có tốc độ góc \(200\) rad/s và có động năng quay là \(60\) KJ. Tính gia tốc góc và momen quán tính của bánh đà đối với trục quay.

Giải

Đổi \(60\,KJ=60.10^3\,J\)

Bánh đà quay nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ.

Khi \(t = 5\) (s) thì có tốc độ góc \(\omega = 200(rad/s)\) và động năng quay \({W_đ} = 60(KJ).\)

Gia tốc góc \(\gamma = {\omega \over t} = {{200} \over 5} = 40\,(rad/{s^2}).\)

Momen quán tính của bánh đà :

\({W_đ} = {1 \over 2}I{\omega ^2} \Rightarrow I = {{2{W_đ}} \over {{\omega ^2}}} = {{{{2.60.10}^3}} \over {{{200}^2}}}\\ = 3(kg.{m^2})\)

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài