Câu 6 trang 151 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Xác định công thức cấu tạo của A nếu khi clo hóa nó thì chỉ thu được 1 dẫn xuất monoclo duy nhất.

Quảng cáo

Đề bài

Khi oxi hóa hoàn toàn 7,0 mg hợp chất A thu được 11,2 ml khí \(C{O_2}\) (đktc) và 9,0 mg nước. Tỉ khối hơi A so với \({N_2}\) bằng 2,5. Xác định công thức cấu tạo của A nếu khi clo hóa nó thì chỉ thu được 1 dẫn xuất monoclo duy nhất.

Lời giải chi tiết

\({m_C} = \frac{{12.11,{{2.10}^{ - 3}}}}{{22,4}} = {6.10^{ - 3}}g;\)

\({m_H} =\frac{{2,9}}{{18}}{.10^{ - 3}} = {10^{ - 3}}g\)

\({m_O} = {7.10^{ - 3}} - ({6.10^{ - 3}} + {10^{ - 3}}) = 0 \)

\(\Rightarrow \)  A là hiđrocacbon

Ta có \({d_{D/{N_2}}} = 2,5 \Rightarrow {M_A} = 2,5.28 = 70\)

Đặt công thức tổng quát của A là \({C_x}{H_y}\)

Ta có tỉ lệ \(x:y = 0,0005:0,0001 = 1:2\)

Công  thức  đơn giản của A là \({\left( {C{H_2}} \right)_n}\) với  \({M_A} = 70 \Rightarrow \left( {12.1 + 1.2} \right).n = 70\)

                               \( \Rightarrow n = 5\)

Công thức phân tử của A: \({C_5}{H_{10}}\)

 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close