Câu 5 trang 72 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Tính lượng các hợp chất bari tạo thành.

Quảng cáo

Đề bài

Thêm 10,0 g dung dịch bão hòa bari hiđroxit (Độ tan là 3,89g trong 100,0 g nước) vào 0,5 ml dung dịch axit photphoric nồng độ 6,0 mol/l. Tính lượng các hợp chất bari tạo thành.

Lời giải chi tiết

Số mol \(Ba{(OH)_2}:\frac{{10.3,89}}{{(100 + 3,98).171}} = 0,0022mol\)

Số mol \({H_3}P{O_4}:0,0005.6 = 0,003mol\)

Ta có \(1 < k = \frac{{{n_{O{H^ - }}}}}{{{n_{{H_3}P{O_4}}}}} = \frac{{2.0,0022}}{{0,003}} = 1,47 < 2\)

 Tạo hai muối: \({H_2}PO_4^ - \) và \(HPO_4^{2 - }\)

Đặt số mol \({H_3}P{O_4}\) (tham gia phản ứng (1), (2) lần lượt là x mol và y mol

\(2{H_3}P{O_4} + Ba{(OH)_2} \to Ba{({H_2}P{O_4})_2} + 2{H_2}O\)

  x             \( \to \)     0,5x       \( \to \)      0,5x

\({H_3}P{O_4} + Ba{(OH)_2} \to BaHP{O_4} + 2{H_2}O\)

  y           \( \to \)      y          \( \to \)      y

Theo đề bài ta có \(\left\{ \begin{array}{l}x + y = 0,003\\0,5x + y = 0,0022\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x = 0,0016\\y = 0,0014\end{array} \right.\)

Khối lượng của các muối thu được:

\({m_{Ba{{({H_2}P{O_4})}_2}}} = 0,5.0,0016.331 = 0,2648(g)\)

\({m_{BaHP{O_4}}} = 0,0014.233 = 0,3262(g)\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close