Câu 5 trang 139 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 5 trang 139 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Quảng cáo

Đề bài

Hãy chọn phương án trả lời đúng.

Loại chất nào của cây có liên quan tới sự ra hoa của cây?

A. Gibêrelin.                            B. Xitôkinin.

C. Phitôcrôm.                          D. Cả  A và C

Lời giải chi tiết

Đáp án: C

 loigiaihay.com

Quảng cáo
close