Câu 4 trang 9 SGK Vật lý 12 Nâng cao

Bánh đà của một động cơ từ lúc khởi động đến lúc đạt tốc độ góc 140 rad/s phải mất 2s.

Quảng cáo

Bài 4. Bánh đà của một động cơ từ lúc khởi động đến lúc đạt tốc độ góc 140 rad/s phải mất 2s.

Biết động cơ quay nhanh dần đều. Góc quay của bánh đà trong thời gian trên bằng

A.140 rad.               B. 70 rad.                   

C. 35 rad.                D.35π rad.

Giải

Tần số góc \(\omega  = {\omega _0} + \gamma {t_0}\) 

=> Gia tốc góc là:                           

\(\gamma = {{\omega - {\rm{\omega }}_0} \over t} = {{140} \over 2} = 70\left( {rad/{s^2}} \right)\) .

Góc quay của bánh đà trong 2 giây ω0=0 là: \(\varphi  = {\varphi _0} + {\omega _0}t + \frac{1}{2}\gamma {t^2} = 0 + 0 + 0,{5.10.2^2} = 140{\rm{r}}a{\rm{d}}\)

Chọn đáp án A.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài