Câu 4 trang 78 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Một sóng ngang truyền trên một dây rất dài có phương trình

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Bài 4. Một sóng ngang truyền trên một dây rất dài có phương trình :\(u = 6\cos (4\pi t + 0,02\pi x)\)

trong đó \(x\) và \(u\) được tính bằng xentimét (cm) và \(t\) được tính bằng giây (s). Hãy xác định :

a) Biên độ;                                            b) Bước sóng;

c) Tần số                                               d) Tốc độ;

e) Độ dời \(u\) tại \(x = 16,6 cm\), lúc \(t= 4\) s.

Giải

Sóng ngang có dạng \(u = 6\cos (4\pi t + 0,02\pi x) \Rightarrow u = 6cos4\pi \left( {t + {{0,02\pi x} \over {4\pi }}} \right)\)

\(u = 6\cos 4\pi \left( {t + {x \over {200}}} \right)\)                                   

Ta có : Biên độ \(A = 6\) (cm)

           Bước sóng \(\lambda = {v \over f} = {2 \over 2} = 1(m)\)

           Tần số góc \(\omega = 4\pi (rad/s) \Rightarrow \) Tần số góc \(f = {\omega \over {2\pi }} = 2(Hz)\)

           Tốc độ \(v = 200(cm/s) = 2(m/s)\)

Khi \(x = 16,6\) (cm), \(t = 4\) (s)

\( \Rightarrow u = 6\cos 4\pi \left( {4 + {{16,6} \over {200}}} \right) = 3(cm).\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải