Câu 4 trang 78 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Một sóng ngang truyền trên một dây rất dài có phương trình

Quảng cáo

Bài 4. Một sóng ngang truyền trên một dây rất dài có phương trình :\(u = 6\cos (4\pi t + 0,02\pi x)\)

trong đó \(x\) và \(u\) được tính bằng xentimét (cm) và \(t\) được tính bằng giây (s). Hãy xác định :

a) Biên độ;                  b) Bước sóng;

c) Tần số                     d) Tốc độ;

e) Độ dời \(u\) tại \(x = 16,6 cm\), lúc \(t= 4\) s.

Giải

Sóng ngang có dạng\(u = 6\cos (4\pi t + 0,02\pi x) \\\Rightarrow u = 6cos4\pi \left( {t + {{0,02\pi x} \over {4\pi }}} \right)\)

\(u = 6\cos 4\pi \left( {t + {x \over {200}}} \right)\) 

Ta có :

Biên độ \(A = 6\) (cm)

Bước sóng \(\lambda = {v \over f} = {2 \over 2} = 1(m)\)

Tần số góc \(\omega = 4\pi (rad/s) \Rightarrow \) Tần số góc \(f = {\omega \over {2\pi }} = 2(Hz)\)

Tốc độ \(v = 200(cm/s) = 2(m/s)\)

Khi \(x = 16,6\) (cm), \(t = 4\) (s)

\( \Rightarrow u = 6\cos 4\pi \left( {4 + {{16,6} \over {200}}} \right) = 3(cm).\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài