Câu 3 trang 47 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Nêu tính chất hóa học đặc trưng và những ứng dụng của amoniac. Tại sao người ta nó amoniac là một bazơ yếu ?

Quảng cáo

Đề bài

 Nêu tính chất hóa học đặc trưng và những ứng dụng của amoniac. Tại sao người ta nó amoniac là một bazơ yếu ?

Lời giải chi tiết

a) Tính chất hóa học của \(N{H_3}\)

Tính bazơ yếu: 

  \(N{H_3} + HCl \to NH_4Cl\) (bốc khói trắng)

 \(Cu{(N{O_3})_2} + 2N{H_3} + {H_2}O \to Cu{\left( {OH} \right)_2} \downarrow  \)

                                          \(+ 2N{H_4}N{O_3}\)

\(Cu{(OH)_2} + 4N{H_3} \to {\rm{[}}Cu{\left( {N{H_3}} \right)_4}{\rm{]}}{\left( {OH} \right)_2}\) Dung dịch xanh thẫm

Tính khử:

\((2\mathop N\limits^{ - 3}  - 6e \to {N_2})\)

  \(2N{H_3} + 3C{l_2} \to {N_2} + 6HCl \)

\((2\mathop N\limits^{ - 3}  - 6e \to {N_2})\)

\(4N{H_3} + 5{O_2} \to 4NO + 6{H_2}O \)

\((\mathop N\limits^{ - 3}  - 5e \to \mathop N\limits^{ + 2} )\)

\(4N{H_3} + 3{O_2} \to 2{N_2} + 6{H_2}O \)

\((2\mathop N\limits^{3 - }  - 6e \to {N_2})\)

b) Ứng dụng

- \(N{H_3}\) được sử dụng để sản xuất \(HN{O_3}\), phân bón, điều chế \({N_2}{H_4}\) làm nhiên liệu cho tên lửa.

- \(N{H_3}\) lỏng được dùng làm chất gây lạnh trong máy lạnh.

c) \(N{H_3}\) là một bazơ yếu.

Với cùng nồng độ thì \(O{H^ - }\)  do \(N{H_3}\) tạo thành nhỏ hơn nhiều so với NaOH, \(N{H_3}\) bị bazơ đẩy ra khỏi dung dịch muối  \(\Rightarrow \) \(N{H_3}\) là một bazơ yếu.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài