Câu 3 trang 38 SGK Hóa 12 Nâng cao

a,Hãy viết công thức cấu trúc của saccarozơ( có ghi số thứ tự của C) và nói cách hình thành nó từ phân tử glucozơ và fructozơ. Vì sao saccarozơ không có tính khử?

Quảng cáo

Đề bài

a, Hãy viết công thức cấu trúc của saccarozơ ( có ghi số thứ tự của C) và nói cách hình thành nó từ phân tử glucozơ và fructozơ. Vì sao saccarozơ không có tính khử?

b, Hãy viết công thức cấu trúc của mantozơ ( có ghi số thứ tự của C) và nói cách hình thành nó từ phân tử glucozơ. Vì sao mantozơ không có tính khử?

Lời giải chi tiết

 

- Saccarozơ được hình thành từ gốc \(\alpha \)- glucozơ và gốc \(\beta \) - fructozơ liên kết với nhau qua nguyên tử oxi ở giữa \({C_1}\) (glucozơ ) và \({C_2}\) của fructozơ.

- Saccarozơ thuộc loại dissaccarit không có tính khử bởi nhóm –OH hemiaxetal tự do không còn do đó không chuyển thành dạng andehit nên không có tính khử.

- Tinh thể mantozơ gồm 2 gốc glucozơ liên kết với nhau ở \({C_1}\) của gốc \(\alpha \) - glucozơ  với \({C_4}\) của gốc \(\beta \) - glucozơ ( hoặc \(\alpha \) - glucozơ ) qua 1 nguyên tử oxi liên kết này được gọi là liên kết \(\alpha \) - 1,4-glucozit. Gốc \(\beta \) - glucozơ trong dung dịch có thể mở vòng tạo nhóm –CHO.

- Mantozơ có tính khử do trong phân tử còn nhóm OH hemiaxetal nên có khả năng mở vòng \( \Rightarrow  - CHO \Rightarrow \) có tính khử.

loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài