Câu 2 trang 66 SGK Hóa học lớp 12 Nâng cao

pH của dung dịch cùng nồng độ mol của ba chất...

Quảng cáo

Đề bài

pH của dung dịch cùng nồng độ mol của ba chất \(N{H_2}C{H_2}COOH,C{H_3}C{H_2}COOH,C{H_3}\left[ {C{H_2}} \right]_3N{H_2}\) tăng theo thứ tự nào sau đây?

\(\eqalign{
& A.C{H_3}\left[ {C{H_2}} \right]_3N{H_2} < N{H_2}C{H_2}COOH < C{H_3}C{H_2}COOH \cr 
& B.C{H_3}C{H_2}COOH < N{H_2}C{H_2}COOH < C{H_3}\left[ {C{H_2}} \right]_3N{H_2} \cr 
& C.N{H_2}C{H_2}COOH < C{H_3}C{H_2}COOH < C{H_3}{\left[ {C{H_2}} \right]_3}N{H_2} \cr 
& D.C{H_3}C{H_2}COOH < C{H_3}\left[ {C{H_2}} \right]_3N{H_2} < N{H_2}C{H_2}COOH \cr} \)

Lời giải chi tiết

Chọn B

loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close