Câu 2 trang 5 Vở bài tập Địa lí 4

Giải bài tập Câu 2 trang 5 Vở bài tập Địa lí 4

Quảng cáo

Hãy nêu bốn yếu tố của bản đồ.

1 ………………

2 ………………

3 ………………

4 ………………

Trả lời

Bốn yếu tố của bản đồ:

1. Tên bản đồ.

2. Tỉ lệ bản đồ.

3. Phương hướng.

4. Kí hiệu bản đồ.

Sachbaitap.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close