Câu 2 trang 43 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Một vật có khối lượng 750g dao động điều hoà

Quảng cáo

Đề bài

Một vật có khối lượng \(750\) g dao động điều hoà với biên độ \(4\) cm và chu kì \(T = 2\) s. Tính năng lượng của dao động.  

Lời giải chi tiết

Vật dao động điều hoà có \(m = 750\) (g) = \(0,75\) (kg), \(A= 4\) (cm), \(T = 2\) (s). 

Năng lượng của dao động : 

\(\eqalign{
& W = {1 \over 2}m{\omega ^2}{A^2} = {1 \over 2}m{\left( {{{2\pi } \over T}} \right)^2}{A^2} \cr 
& \Rightarrow W = {1 \over 2}.0,75.{\left( {{{2\pi } \over 2}} \right)^2}.{(0,04)^2} = 0,006(J). \cr} \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close