Câu 2 trang 38 SGK Hóa 12 Nâng cao

Để phân biệt các dung dịch hóa chất riêng biệt saccarozơ, mantozơ,etanol và fomanđehit, người ta có thể dùng một trong các hóa chất nào sau đây?

Quảng cáo

Đề bài

Để phân biệt các dung dịch hóa chất riêng biệt saccarozơ, mantozơ,etanol và fomanđehit, người ta có thể dùng một trong các hóa chất nào sau đây?

A. \(Cu{\left( {OH} \right)_2}/OH\)

B. \(AgN{O_3}/N{H_3}\)

C. \({H_2}/Ni,t^\circ \)

D.Vôi sữa

Lời giải chi tiết

Đáp án A

loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài