Câu 2 trang 32 SGK Hóa 12 Nâng cao

Cho các dung dịch sau đây: glucozơ, glixerol, axit axetic, etanol. Thuốc thử nào sau đây có thể dùng để phân biệt các dung dịch đó?

Quảng cáo

Đề bài

Cho các dung dịch sau đây: glucozơ, glixerol, axit axetic, etanol. Thuốc thử nào sau đây có thể dùng để phân biệt các dung dịch đó?

A, \(Cu{\left( {OH} \right)_2}\) trong môi trường kiềm.

B, \(\left[ {Ag{{\left( {N{H_3}} \right)}_2}} \right]OH\)

C, Na kim loại.

D, Nước Brom.

Lời giải chi tiết

Đáp án A 

loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close