Câu 2 trang 21 Vở bài tập Lịch sử 5

Giải bài tập Câu 2 trang 21 Vở bài tập Lịch sử 5

Tổng hợp đề thi vào lớp 6 các trường

Có đáp án và lời giải chi tiết

Quảng cáo

Truyền đơn của Mặt trận Việt Minh (ngày 17-8-1945) là lời hiệu triệu đồng bào Việt Nam đứng lên tổng khởi nghĩa giành chính quyền, trong đó có câu: “Phải hành động, phải cầm khí giới nổi dậy, thời cơ đã đến”.

Lời hiệu triệu có tác dụng gì?

Trả lời:

Lời hiệu triệu của Mặt trận Việt Minh có tác dụng:

- Phân tích thời cơ đã đến, đó là cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai đã kết thúc với phần thắng của quân Ðồng minh, phát xít Nhật đã đầu hàng Ðồng minh không điều kiện, tinh thần của cách mạng đang lên cao.

- Kêu gọi đồng bào toàn quốc nổi dậy giành độc lập, phất ngọn cờ đầu hướng dẫn quần chúng đấu tranh...

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close