Câu 1 trang 21 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Một bánh đà có momen quán tính đối với trục quay cố định

Quảng cáo

Bài 1. Một bánh đà có momen quán tính đối với trục quay cố định là \(2,5kg.{m^2}\), quay đều với tốc độ góc \(8900\) rad/s. Động năng quay của bánh đà bằng

A. 9,1.108 J.                             B. 11 125 J.

C.9,9.107  J.                             D. 22 250J.

Giải

Bánh đà có \(I = 2,5(kg.{m^2})\) quay với \(\omega = 8900(rad/s)\)

Động năng quay của bánh đà:

\({W_đ} = {1 \over 2}I{\omega ^2} = {1 \over 2}.2,{5.8900^2}\)

\(\Rightarrow {W_đ} = 9,{9.10^7}(J).\) 

Chọn đáp án C

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài