Câu 1 trang 178 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc S (sai) vào dấu [ ] ở mỗi câu sau đây:

Quảng cáo

Đề bài

Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc S (sai) vào dấu [ ] ở mỗi câu sau đây:

a) Ankin là phần còn lại sau khi lấy đi 1 nguyên tử H của phân tử ankan      [ ]

b) Ankin là hiđrocacbon mạch hở có công thức phân tử \({C_n}{H_{2n - 2}}\)          [ ]    

c) Ankin là hiđrocacbon không no có 1 liên kết ba       [ ]

d) Ankin là hiđrocacbon mạch hở có 1 liên kết ba       [ ]

e) Ankin là hợp chất có công thức chung là \({R^1} - C \equiv C - {R^2}\),  với \({R^1} \), \({R^2}\) là H hoặc nhóm ankyl        [ ]

Lời giải chi tiết

a) S                              b) S                             

c) S                              d) Đ                             e) Đ

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close