Câu 1 trang 121 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy chọn những từ ngữ thích hợp điền vào chỗ trống trong các câu sau cho phù hợp:

Quảng cáo

Đề bài

Hãy chọn những từ ngữ thích hợp điền vào chỗ trống trong các câu sau cho phù hợp:

a) Chưng cất dựa trên sự khác nhau về thành phần của hỗn hợp lỏng với …. Tạo thành khi …hỗn hợp lỏng đó.

A. hỗn hợp chất rắn   

B. hỗn hợp hơi           

C. đun nóng   

D. đun sôi.

b) Người ta thường sử dụng phương pháp chưng cất đối với các chất có …. Khác nhau. Chiết dựa vào sự khác nhau về…. của các chất.

A. độ tan

B. nhiệt độ nóng chảy

C. nhiệt độ sôi

D. sự thay đổi độ tan.

c) Người ta thường sử dụng phương pháp chiết đẻ tách các chất lỏng … hoặc tách chất … ra khỏi chất rắn…

A. Độ tan                                            

B. Không tan  

C. Bay hơi                                          

D. Không trộn lẫn vào nhau

d) Tính chế chất rắn bằng cách kết tinh trong dung môi dựa vào … theo nhiệt độ:

A. Sự thay đổi tỉ khối                          

B. Sự kết tinh              

C. Sự thăng hoa 

D. Sự thay đổi độ tan

Lời giải chi tiết

a. Chưng cất dựa trên sự khác nhau về thành phần của hỗn hợp lỏng so với hỗn hợp hơi tạo thành khi đun sôi hỗn hợp đó lỏng.

b. Người ta thường sử dụng phương pháp chưng cất đối với các chất có nhiệt độ sôi khác nhau. Chiết dựa và sự khác nhau về độ tan của các chất.

c. Người ta thường sử dụng phương pháp chiết tách các chất lỏng không trộn lẫn vào nhau hoặc tách chất bay hơi ra khỏi chất rắn không tan

d. Tinh thể chất rắn bằng cách kết tinh trong dung môi dựa vào sự thay đổi độ tan theo nhiệt độ.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài