Bạn nào đúng 2 trang 37 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Trong vở bài tập của Minh có các bài làm như sau :

Quảng cáo

Đề bài

Trong vở bài tập của Minh có các bài làm như sau :

  a) \({2 \over 5} + {{ - 1} \over 8} - {3 \over { - 5}} - {7 \over 8} = \left( {{2 \over 5} + {3 \over 5}} \right) + \left( {{{ - 1} \over 8} - {7 \over 8}} \right) = 0\).

  b) \({{ - 3} \over 7} + {3 \over 4} + {{ - 1} \over 4} - {4 \over 7} = \left( {{{ - 3} \over 7} + {{ - 4} \over 7}} \right) + \left( {{3 \over 4} + {{ - 1} \over 4}} \right) = {{ - 1} \over 2}\).

Em hãy kiểm tra lại đáp số và sửa lại giúp Minh chỗ sai (nếu có).

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & a){2 \over 5} + {{ - 1} \over 8} - {3 \over { - 5}} - {7 \over 8} = \left( {{2 \over 5} + {3 \over 5}} \right) + \left( {{{ - 1} \over 8} - {7 \over 8}} \right) = 1 + ( - 1) = 0  \cr  & b){{ - 3} \over 7} + {3 \over 4} + {{ - 1} \over 4} - {{ - 4} \over 7} = \left( {{{ - 3} \over 7} - {{ - 4} \over 7}} \right) + \left( {{3 \over 4} + {{ - 1} \over 4}} \right) = {1 \over 7} + {1 \over 2} = {2 \over {14}} + {7 \over {14}} = {9 \over {14}} \cr} \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close