Quảng cáo
 • Bài 1 trang 108

  a) Cho một ví dụ về hai góc kề nhau, hai góc kề bù, hai góc đối đỉnh. b) Thế nào là tia phân giác của một góc? c) Cho một ví dụ về hai góc đồng vị, hai góc so le trong. d) Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì hai góc đồng vị có bằng nhau không? Hai góc so le trong có bằng nhau hay không? e) Phát biểu tiên đề Euclid về đường thẳng song song.

  Xem lời giải
 • Bài 2 trang 108

  a) Hai góc có tổng số đo bằng 180 có phải là hai góc kề bù hay không? b) Hai góc bằng nhau và có chung đỉnh có phải là hai góc đối đỉnh hay không?

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Bài 3 trang 108

  Tìm cặp đường thẳng song song trong mỗi hình 53a, 53b, 53c, 53d và giải thích vì sao

  Xem lời giải
 • Bài 4 trang 108

  Quan sát Hình 54, trong đó Cx song song với AB. a) Tính số đo góc BCx b) Chứng minh rằng Cx song song với DE.

  Xem lời giải
 • Bài 5 trang 108

  Quan sát Hình 55, trong đó mq // xt a) Kể tên các cặp góc đồng vị bằng nhau. b) Tìm số đo các góc BAC, CDE. c) Bạn Nam cho rằng: Qua điểm C kẻ một đường thẳng c song song với hai đường thẳng mq và xt thì sẽ tính được \

  Xem lời giải