Bài 6 trang 24 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2

Giải bài tập Bài 6 trang 24 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2.

Quảng cáo

Đề bài

Nếu lấy cùng một lượng ( số mol) kali clorat \(KCl{O_3}\) và thuốc tím \(KMn{O_4}\) để điều chế khí oxi.
Chất nào sẽ cho nhiều khí oxi hơn?

Lời giải chi tiết

Lấy số mol mỗi khí là 1 mol:
Các phương trình hóa học: 

\(\eqalign{
& 2KCl{O_3}\buildrel {{t^0}} \over
\longrightarrow 2KCl + 3{O_2} \cr
& 1\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \to \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{{1.3} \over 2}(mol) \cr
& 2KMn{O_4}\buildrel {{t^0}} \over
\longrightarrow {K_2}Mn{O_4} + Mn{O_2} + {O_2} \cr
& 1\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \to \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\;\;\;\;\;{1 \over 2}(mol) \cr} \)

\(\left. \matrix{  {n_{{O_2}(KCl{O_3})}} = {{1.3} \over 2} = 1,5 \hfill \cr  {n_{{O_2}(KMn{O_4})}} = {1 \over 2}mol = 0,5mol \hfill \cr}  \right\}\)\( \Rightarrow {n_{{O_2}(KCl{O_3})}} > {n_{{O_2}(KMn{O_4})}}\)

Khi lấy cùng số mol thì \(KCl{O_3}\) thu được \({O_2}\) nhiều hơn \(KMn{O_4}\) .

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close