Quảng cáo
  • Bài mở đầu. Môn Địa lí với định hướng nghề nghiệp

    1. Nêu các đặc điểm cơ bản của môn Địa lí ở cấp Trung học phổ thông. 2. Những ngành nghề nào có liên quan đến kiến thức địa lí? Cho ví dụ chứng minh. Môn Địa lí góp phần định hướng nghề nghiệp cho học sinh Trung học phổ thông như thế nào?

    Xem lời giải
  • Quảng cáo